• Imprimeix

Simplificar geometria

L’operació “simplify” permet modificar les geometries especificades per l’usuari de forma que siguin topològicament consistents. És un procés que habitualment s’executa abans de qualsevol operació d’anàlisi.

Consulteu més informació en referència a la simplificació realitzada.

Exemple de petició:

http://galileo.icc.cat/arcgis/rest/services/Utilities/Geometry/GeometryServer/simplify?sr=25831&geometries={"geometryType":"esriGeometryPolygon","geometries":[{"rings":[[[418000,4584800],[418000,4585000],[418500,4585000],[418500,4585000],[418000,4584800]]]}]}&f=json&token=mKq8ay2Q2Er10qbIcHjDtt1D_CsqvJGtbvpKCp3afi93xA1PeIT3VenZlToJUd3i

i resposta associada:

{"geometries": [{"rings": [[
 [
  418500,
  4585000
 ],
 [
  418000,
  4584800
 ],
 [
  418000,
  4585000
 ],
 [
  418500,
  4585000
 ]
]]}]}

Paràmetres del servei

Paràmetre

Descripció

f

Format de la resposta.

Valors vàlids: html | json
Valor per defecte: html

geometries

Geometries a simplificar. La sintaxi d’aquest paràmetre ha de ser:

{
"geometryType" : "<esriGeometryPoint | esriGeometryPolyline | esriGeometryPolygon | esriGeometryMultipoint>"
"geometries" : [ <geometry1>, <geometry2> ]
}

sr

Identificador del sistema de referència associat a les geometries.

token

Clau de seguretat imprescindible per executar aquesta funció i generada a partir del formulari de petició de clau.

Més informació