• Imprimeix

Retallar o estendre una línia

L’operació “trimExtend” permet modificar les polilínies especificades per l’usuari, estenent-les o  retallant-les en funció de una polilínia que també especifiqui l’usuari.

Les següents il·lustracions mostren el resultat d’aquesta operació. Els elements lineals verticals són els que s’han de retallar/estendre en relació a la línia verda disposada horitzontalment.

Figura 1. Exemple de resultat de l'operació "trimExtend".

Exemple de petició:

http://galileo.icc.cat/arcgis/rest/services/Utilities/Geometry/GeometryServer/trimExtend?sr=25831&polylines=[{"paths":[[[417500,4584975],[418200,4584975]]]}]&trimExtendTo={"paths":[[[417600,4584900],[417600,4586000]]]}&extendHow=&f=json&token=mKq8ay2Q2Er10qbIcHjDtt1D_CsqvJGtbvpKCp3afi93xA1PeIT3VenZlToJUd3i

i resposta associada:

{
 "geometryType": "esriGeometryPolyline",
 "geometries": [{"paths": [[
  [417500,4584975],[417600,4584975]
 ]]}]
}

Paràmetres del servei

Paràmetre

Descripció

f

Format de la resposta.

Valors vàlids: html | json
Valor per defecte: html

polylines

Cadena de polilínies que es volen retallar o estendre. La sintaxi d’aquest paràmetre ha de ser:

[<polyline1>, <polyline2>]

trimExtendTo

Polilínia utilitzada com a referència per retallar o estendre les polilínies anteriors. La sintaxi d’aquest paràmetre ha de ser: <polyline>

sr

Identificador del sistema de referència associat a les geometries.

extendHow

Identificador que condiciona el resultat de l’operació d’extensió.

Valors vàlids: 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16.

0: l’extensió es pot realitzar per qualsevol extrem de les línies i els nodes extrems originals es respecten.

1: si l’extensió es realitza per un extrem concret, el node extrem original s’elimina.

2: si l’extensió es realitza per un extrem concret, el nou segment creat hereta els atributs del segment final original.

4: si l’extensió es realitza per un extrem concret, el nou segment tindrà tots els seus atributs en blanc.

8: no estendre mai una línia pel node extrem inicial (from end).

16: no estendre mai una línia pel node extrem final (to end).

token

Clau de seguretat imprescindible per executar aquesta funció i generada a partir del formulari de petició de clau.

Més informació