• Imprimeix

Relació espacial

L’operació “relation” permet determinar remotament els parells de geometries de les dues cadenes d’entrada que participen de la relació indicada per l’usuari.

Exemple de petició:

http://galileo.icc.cat/arcgis/rest/services/Utilities/Geometry/GeometryServer/relation?sr=25831&geometries1={"geometryType":"esriGeometryPolyline","geometries":[{"paths":[[[417800,4584900],[418600,4584900]]]}]}&geometries2={"geometryType":"esriGeometryPolygon","geometries":[{"rings":[[[418000,4584800],[418000,4585000],[418500,4585000],[418500,4585000],[418000,4584800]]]}]}&relation=esriGeometryRelationCross&relationParam=&f=json&token=mKq8ay2Q2Er10qbIcHjDtt1D_CsqvJGtbvpKCp3afi93xA1PeIT3VenZlToJUd3i

i resposta associada:

{"relations": [{
 "geometry1Index": 0,
 "geometry2Index": 0
}]}

Paràmetres del servei

Paràmetre

Descripció

f

Format de la resposta.

Valors vàlids: html | json
Valor per defecte: html

geometries1

Primera cadena de geometries de les quals es vol determinar la relació.

La sintaxi d’aquest paràmetre ha de ser:

{
"geometryType" : "<esriGeometryPoint | esriGeometryPolyline | esriGeometryPolygon | esriGeometryMultipoint>"
"geometries" : [ <geometry1>, <geometry2> ]
}

geometries2

Segona cadena de geometries de les quals es vol determinar la relació.

La sintaxi d’aquest paràmetre ha de ser:

{
"geometryType" : "<esriGeometryPoint | esriGeometryPolyline | esriGeometryPolygon | esriGeometryMultipoint>"
"geometries" : [ <geometry1>, <geometry2> ]
}

sr

Identificador del sistema de referència associat a les geometries.

relation

Tipus de relació espacial a testar entre les dues cadenes de geometries.

Valors vàlids:

esriGeometryRelationCross | esriGeometryRelationDisjoint | esriGeometryRelationIn | esriGeometryRelationInteriorIntersection | esriGeometryRelationIntersection | esriGeometryRelationLineCoincidence | esriGeometryRelationLineTouch | esriGeometryRelationOverlap | esriGeometryRelationPointTouch | esriGeometryRelationTouch | esriGeometryRelationWithin | esriGeometryRelationRelation

Més informació

relationParam

Cadena de text, expressada en llenguatge ‘Shape Comparison Language’, que determina el tipus de relació a testar quan es tria el valor ‘esriGeometryRelationRelation’ al paràmetre “relation”.

Més informació

token

Clau de seguretat imprescindible per executar aquesta funció i generada a partir del formulari de petició de clau.

Més informació