• Imprimeix

Projectar

L’operació “project” permet calcular remotament les geometries resultants d’aplicar un canvi de sistema de referència a les indicades per l’usuari.

Exemple de petició:

http://galileo.icc.cat/arcgis/rest/services/Utilities/Geometry/GeometryServer/project?f=json&outSR=4230&inSR=23031&geometries={"geometryType":"esriGeometryPoint","geometries":[{"x":392698.6666666667,"y":4592680.711588542,"spatialReference":{"wkid":23031}}]}&token=mKq8ay2Q2Er10qbIcHjDtt1D_CsqvJGtbvpKCp3afi93xA1PeIT3VenZlToJUd3i

i resposta associada:

{"geometries":[{"x":1.7148910891899645,"y":41.47783033105457}]}

Paràmetres del servei

Paràmetre

Descripció

f

Format de la resposta.

Valors vàlids: html | json
Valor per defecte: html

geometries

Cadena de geometries de les quals es vol generar les projectades.

La sintaxi d’aquest paràmetre ha de ser:

{
"geometryType" : "<esriGeometryPoint | esriGeometryPolyline | esriGeometryPolygon | esriGeometryMultipoint>"
"geometries" : [ <geometry1>, <geometry2> ]
}

inSR

Identificador del sistema de referència associat a les geometries originals.

outSR

Identificador del sistema de referència associat a les geometries resultants.

transformation

Identificador de la transformació de dàtum a aplicar a les geometries resultants.

transformForward

Especifica si es vol realitzar la transformació inversa a la indicada al paràmetre “transformation”. És obligatori sempre que el camp indicat s’hagi informat.

Valors vàlids: true | false

token

Clau de seguretat imprescindible per executar aquesta funció i generada a partir del formulari de petició de clau.

Més informació

Exemple d'utilització