• Imprimeix

Polígon convex

L’operació “convexHull” permet calcular remotament el polígon convex més que petit que inclou tots els punts d’unes geometries definides per l’usuari.

La següent figura il·lustra la creació del polígon resultant de l’operació (omplenat beige i línia perimetral de color marró) a partir de les geometries puntuals visualitzades (punts de color negre).

Figura 1. Exemple de resultat de l'operació "convexHull"

Exemple de petició:

http://galileo.icc.cat/arcgis/rest/services/Utilities/Geometry/GeometryServer/convexHull?f=json&sr={"wkid":23031}&geometries={"geometryType":"esriGeometryPoint","geometries":[{"x":382056.3656376209,"y":4615479.559079202,"spatialReference":{"wkid":23031}},{"x":383769.9977477596,"y":4613133.403765819,"spatialReference":{"wkid":23031}},{"x":381907.11133034533,"y":4610676.972430504,"spatialReference":{"wkid":23031}}]}&token=mKq8ay2Q2Er10qbIcHjDtt1D_CsqvJGtbvpKCp3afi93xA1PeIT3VenZlToJUd3i

i resposta associada:

{"geometryType":"esriGeometryPolygon","geometry":{"rings":[[[381907.11133034533,4610676.9724305039],[382056.36563762091,4615479.5590792019],[383769.99774775963,4613133.403765819],[381907.11133034533,4610676.9724305039]]]}}

Paràmetres del servei

Paràmetre

Descripció

f

Format de la resposta.

Valors vàlids: html | json
Valor per defecte: html

geometries

Cadena de geometries de les quals es vol generar el polígon convex més petit que inclou els seus punts. La sintaxi d’aquest paràmetre ha de ser:

{
"geometryType" : "<esriGeometryPoint | esriGeometryPolyline | esriGeometryPolygon | esriGeometryMultipoint>"
"geometries" : [ <geometry1>, <geometry2> ]
}

sr

Identificador del sistema de referència utilitzat per descriure la geometria resultant de l’operació.

token

Clau de seguretat imprescindible per executar aquesta funció i generada a partir del formulari de petició de clau.

Més informació

Exemple d'utilització