• Imprimeix

Modificar geometria

L’operació “reshape” permet modificar la geometria d’un polilínia o part d’un polígon especificat per l’usuari, utilitzant una línia de referència, també especificada per l’usuari. La geometria resultant agafa la forma de la línia de referència allà on aquesta interseca amb la geometria d’entrada (polilínia o polígon).

Les següents il·lustracions mostren el resultat d’aquesta operació.

Figura 1. Exemple de resultat de l'operació "reshape".

Exemple de petició:

http://galileo.icc.cat/arcgis/rest/services/Utilities/Geometry/GeometryServer/reshape?sr=25831&target={"geometryType":"esriGeometryPolygon","geometry":{"rings":[[[418000,4584800],[418000,4585000],[418500,4585000],[418500,4585000],[418000,4584800]]]}}&reshaper={"paths":[[[418200,4584875],[417500,4584875],[417500,4584975],[418200,4584975]]]}&f=json&token=mKq8ay2Q2Er10qbIcHjDtt1D_CsqvJGtbvpKCp3afi93xA1PeIT3VenZlToJUd3i

i resposta associada:

{
 "geometryType": "esriGeometryPolygon",
 "geometry": {"rings": [[
  [418000,4584875],[417500,4584875],[417500,4584975],[418000,4584975],
  [418000,4585000],[418500,4585000],[418187.5,4584875],[418000,4584875]
 ]]}
}

Paràmetres del servei

Paràmetre

Descripció

f

Format de la resposta.

Valors vàlids: html | json
Valor per defecte: html

target

Geometria a modificar. La sintaxi d’aquest paràmetre ha de ser:

{
"geometryType" : "<esriGeometryPolyline | esriGeometryPolygon>"
"geometry" : [ <geometry> ]
}

reshaper

Polilínia simple que s’utilitza per fer la modificació.

La sintaxi d’aquest paràmetre ha de ser:

{
"paths" : <polyline>
}

sr

Identificador del sistema de referència associat a les geometries.

token

Clau de seguretat imprescindible per executar aquesta funció i generada a partir del formulari de petició de clau.

Més informació