• Imprimeix

Intersecar

L’operació “intersect” permet calcular remotament i seguint la teoria de conjunts, el conjunt d’elements que defineixen la intersecció entre una cadena de geometries i una altra, totes elles especificades per l’usuari.

Les següents il·lustracions mostren el resultat d’aquesta operació. Els elements de color vermell (línies i punts) i blau (polígons) són el resultat d’aplicar al conjunt de geometries inicial (totes menys el cercle verd, paràmetre ‘geometries’), la intersecció del contingut del cercle de color verd (paràmetre ‘geometry’).

Figura 1. Exemple de resultat de l'operació "intersect".

Exemple de petició:

http://galileo.icc.cat/arcgis/rest/services/Utilities/Geometry/GeometryServer/intersect?sr=25831&geometries={"geometryType":"esriGeometryPolygon","geometries":[{"rings":[[[418000,4584800],[418500,4584800],[418500,4585000],[418000,4585000],[418000,4584800]]]}]}&geometry={"geometryType":"esriGeometryPolyline","geometry":{"paths":[[[417500,4584900],[419000,4584900]]]}}&f=json&token=mKq8ay2Q2Er10qbIcHjDtt1D_CsqvJGtbvpKCp3afi93xA1PeIT3VenZlToJUd3i

i resposta associada:

{
 "geometryType": "esriGeometryPolyline",
 "geometries": [{"paths": [[
  [418000,4584900],[418500,4584900]
 ]]}]
}

Paràmetres del servei

Paràmetre

Descripció

f

Format de la resposta.

Valors vàlids: html | json
Valor per defecte: html

geometries

Cadena de geometries de les quals es vol calcular la intersecció amb la geometria especificada al paràmetre “geometry”. La sintaxi d’aquest paràmetre ha de ser:

{
"geometryType" : "<esriGeometryPoint | esriGeometryPolyline | esriGeometryPolygon | esriGeometryMultipoint>"
"geometries" : [ <geometry1>, <geometry2> ]
}

geometry

Geometria de qualsevol tipus, de dimensió igual o superior als elements recollits al paràmetre “geometries”. La sintaxi d’aquest paràmetre ha de ser:

{
"geometryType" : "<esriGeometryPoint | esriGeometryPolyline | esriGeometryPolygon | esriGeometryMultipoint>",
"geometry" : <geometry1>
}

sr

Identificador del sistema de referència utilitzat per descriure les geometries.

token

Clau de seguretat imprescindible per executar aquesta funció i generada a partir del formulari de petició de clau.

Més informació