• Imprimeix

Generalitzar

L’operació “generalize” permet calcular remotament versions generalitzades (segons l’algorisme de Douglas-Poiker) de les geometries especificades per l’usuari.

Exemple de petició:

http://galileo.icc.cat/arcgis/rest/services/Utilities/Geometry/GeometryServer/generalize?sr=25831&geometries={"geometryType":"esriGeometryPolygon","geometries":[{"rings":[[[418500,4584900],[418000,4584900],[418000,4585000],[418500,4585000],[418500,4584900]]]},{"rings":[[[418000,4584900],[418500,4584900],[418500,4584800],[418000,4584800],[418000,4584900]]]}]}&maxDeviation=100&deviationUnit=9036&f=json&token=mKq8ay2Q2Er10qbIcHjDtt1D_CsqvJGtbvpKCp3afi93xA1PeIT3VenZlToJUd3i

i resposta associada:

{
  "geometryType": "esriGeometryPolygon",
  "geometries": [
   {"rings": [[
     [418500,4584900],[418000,4584900],[418000,4585000],[418500,4584900]
   ]]},
   {"rings": [[
     [418000,4584900],[418500,4584900],[418500,4584800],[418000,4584900]
   ]]}
  ]
}

Paràmetres del servei

Paràmetre

Descripció

f

Format de la resposta.

Valors vàlids: html | json
Valor per defecte: html

geometries

Cadena de geometries a generalitzar. La sintaxi d’aquest paràmetre ha de ser:

{
"geometryType" : "<esriGeometryPoint | esriGeometryPolyline | esriGeometryPolygon | esriGeometryMultipoint>"
"geometries" : [ <geometry1>, <geometry2> ]
}

sr

Identificador del sistema de referència utilitzat per descriure les geometries.

maxDeviation

Especifica la màxima desviació permesa per construir les geometries generalitzades a partir de les originals.

deviationUnit

Unitat de distància utilitzada a la definició del paràmetre “maxDeviation”. Vegeu els valors possibles

token

Clau de seguretat imprescindible per executar aquesta funció i generada a partir del formulari de petició de clau.

Més informació