• Imprimeix

Etiquetar punts

L’operació “labelPoints” permet calcular remotament un punt a l’interior de cada polígon especificat per l’usuari. Aquests punts interiors es poden utilitzar per inserir etiquetes als polígons.

Exemple de petició:

http://galileo.icc.cat/arcgis/rest/services/Utilities/Geometry/GeometryServer/labelPoints?sr=25831&polygons=[{"rings":[[[418500,4584900],[418000,4584900],[418000,4585000],[418500,4584900]]]},{"rings":[[[418000,4584900],[418500,4584900],[418500,4584800],[418000,4584900]]]}]&f=json&token=mKq8ay2Q2Er10qbIcHjDtt1D_CsqvJGtbvpKCp3afi93xA1PeIT3VenZlToJUd3i

i resposta associada:

{"labelPoints": [
 {
  "x": 418166.66669999994,
  "y": 4584933.3333
 },
 {
  "x": 418333.33330000006,
  "y": 4584866.6667
 }
]}

Paràmetres del servei

Paràmetre

Descripció

f

Format de la resposta.

Valors vàlids: html | json
Valor per defecte: html

polygons

Cadena de polígons dels quals es vol calcular el punt interior. La sintaxi d’aquest paràmetre ha de ser:

[<polygon1>, <polygon2>]

sr

Identificador del sistema de referència utilitzat per descriure els polígons.

token

Clau de seguretat imprescindible per executar aquesta funció i generada a partir del formulari de petició de clau.

Més informació

Exemple d'utilització