• Imprimeix

Dividir

L’operació “cut” permet generar nous polígons o polilínies resultants de dividir les polilínies o polígons especificats per l’usuari on intersequen amb la polilínia de tall.

Les següents il·lustracions mostren el resultat d’aquesta operació. Les línies de color blau cel inicials (3) passen a dividir-se al resultat, obtenint un total de cinc línies (les blaves més les verds).

Figura 1. Exemple de resultat de l'operació "cut".

Exemple de petició :

http://galileo.icc.cat/arcgis/rest/services/Utilities/Geometry/GeometryServer/cut?sr=25831&target={"geometryType":"esriGeometryPolygon","geometries":[{"rings":[[[418000,4584800],[418500,4584800],[418500,4585000],[418000,4585000],[418000,4584800]]]}]}&cutter={"paths":[[[417500,4584900],[419000,4584900]]]}&f=json&token=mKq8ay2Q2Er10qbIcHjDtt1D_CsqvJGtbvpKCp3afi93xA1PeIT3VenZlToJUd3i

i resposta associada:

{
  "geometryType": "esriGeometryPolygon",
  "geometries": [
  {"rings": [[[418500,4584900],[418000,4584900],[418000,4585000],
                 [418500,4585000],[418500,4584900]]]}
  ,
  {"rings": [[[418000,4584900],[418500,4584900],[418500,4584800],
                 [418000,4584800],[418000,4584900]]]}
  ],
  "cutIndexes": [0,0]
}

Paràmetres del servei

Paràmetre

Descripció

f

Format de la resposta.

Valors vàlids: html | json
Valor per defecte: html

cutter

Polilínia utilitzada per dividir les geometries especificades al paràmetre “target” on la intersequen. La sintaxi d’aquest paràmetre ha de ser:

[<polyline>]

target

Cadena de geometries de les quals es vol generar els elements resultants de la intersecció amb la polilínia indicada al paràmetre “polylines”. La sintaxi d’aquest paràmetre ha de ser:

{
"geometryType" : "<esriGeometryPoint | esriGeometryPolyline | esriGeometryPolygon | esriGeometryMultipoint>"
"geometries" : [ <geometry1>, <geometry2> ]
}

sr

Identificador del sistema de referència utilitzat per descriure les geometries.

token

Clau de seguretat imprescindible per executar aquesta funció i generada a partir del formulari de petició de clau.

Més informació