• Imprimeix

Distància

L’operació “distance” permet calcular la distància, plana o geodèsica, entre dues geometries indicades per l’usuari.

Exemple de petició:

http://galileo.icc.cat/arcgis/rest/services/Utilities/Geometry/GeometryServer/distance?sr=25831&geometry1={"geometryType":"esriGeometryPolyline","geometry":{"paths":[[[417800,4584900],[418600,45884900]]]}}&geometry2={"geometryType":"esriGeometryPolygon","geometry":{"rings":[[[418000,4584800],[418000,4585000],[418500,4585000],[418500,4585000],[418000,4584800]]]}}&geodesic=false&distanceUnit=9036&f=json&token=mKq8ay2Q2Er10qbIcHjDtt1D_CsqvJGtbvpKCp3afi93xA1PeIT3VenZlToJUd3i

i resposta associada:

{"distance": 199.99806291642642}

Paràmetres del servei

Paràmetre

Descripció

f

Format de la resposta.

Valors vàlids: html | json
Valor per defecte: html

geometry1

Geometria a partir de la qual s’ha de mesurar la distància. La sintaxi d’aquest paràmetre ha de ser:

{
"geometryType" : "<esriGeometryPoint | esriGeometryPolyline | esriGeometryEnvelope | esriGeometryPolygon | esriGeometryMultipoint>",
"geometry" : <geometry1>
}

geometry2

Geometria fins la qual s’ha de mesurar la distància. La sintaxi d’aquest paràmetre ha de ser:

{
"geometryType" : "<esriGeometryPoint | esriGeometryPolyline | esriGeometryEnvelope | esriGeometryPolygon | esriGeometryMultipoint>",
"geometry" : <geometry1>
}

sr

Identificador del sistema de referència utilitzat per descriure les geometries.

distanceUnit

Unitat de distància utilitzada per representar la distància resultant. Vegeu els valors possibles

geodesic

Indicador que ha de ser igual a “true” si es vol calcular la distància geodèsica. En cas contrari es calcula la distància plana.

Valors vàlids: true | false

Valor per defecte: false

token

Clau de seguretat imprescindible per executar aquesta funció i generada a partir del formulari de petició de clau.

Més informació