• Imprimeix

Densificar

L’operació “densify” permet generar nous punts entre els vèrtexs existent a les geometries especificades per l’usuari.

Exemple de petició :

http://galileo.icc.cat/arcgis/rest/services/Utilities/Geometry/GeometryServer/densify?sr=25831&geometries={"geometryType":"esriGeometryPolyline","geometries":[{"paths":[[[418000,4584800],[418500,4584800],[418500,4585000],[418000,4585000],[418000,4584800]]]}]}&maxSegmentLength=500&geodesic=false&lengthUnit=9001&f=json&token=mKq8ay2Q2Er10qbIcHjDtt1D_CsqvJGtbvpKCp3afi93xA1PeIT3VenZlToJUd3i

i resposta associada:

{
  "geometryType": "esriGeometryPolyline",
   "geometries": [
     {"paths": [[[418000,4584800],[418500,4584800],
                     [418500,4585000],[418000,4585000],[418000,4584800]
  ]]}]
}

Paràmetres del servei

Paràmetre

Descripció

f

Format de la resposta.

Valors vàlids: html | json
Valor per defecte: html

geometries

Cadena de geometries que es volen densificar. La sintaxi d’aquest paràmetre ha de ser:

{
"geometryType" : "<esriGeometryPoint | esriGeometryPolyline | esriGeometryPolygon | esriGeometryMultipoint>"
"geometries" : [ <geometry1>, <geometry2> ]
}

sr

Identificador del sistema de referència utilitzat per descriure les geometries.

maxSegmentLength

Tots els segments de línia més llargs que aquesta magnitud per nous segments més petits.

geodesic

Indicador que ha de ser igual a “true” si es treballa amb un sistema de coordenades geogràfiques.

Valors vàlids: true | false

Valor per defecte: false

lengthUnit

Unitat de distància utilitzada al paràmetre “maxSegmentLength”. Vegeu els valors possibles

token

Clau de seguretat imprescindible per executar aquesta funció i generada a partir del formulari de petició de clau.

Més informació