• Imprimeix

Completar polígons

L’operació “autoComplete” permet generar nous polígons resultants de tancar les polilínies indicades per l’usuari utilitzant els perímetres dels polígons existents, indicats igualment per l’usuari.

La següent figura il·lustra la creació del polígon D a partir dels polígons A, B i C i la polílinea a.

Figura 1. Exemple de resultat de l'operació "autoComplete".

Exemple de petició:

http://galileo.icc.cat/arcgis/rest/services/Utilities/Geometry/GeometryServer/autoComplete?sr=25831&polygons=[{"rings":[[[415847,4595634],[415947,4595634],[415947,4595734],[415847,4595734],[415847,4595634]]]},{"rings":[[[416847,4595634],[416947,4595634],[416947,4595734],[416847,4595734],[416847,4595634]]]}]&polylines=[{"paths":[[[415947,4595734],[416847,4595734]]]},{"paths":[[[415947,4595634],[416847,4595634]]]}]&f=json&token=mKq8ay2Q2Er10qbIcHjDtt1D_CsqvJGtbvpKCp3afi93xA1PeIT3VenZlToJUd3i

i resposta associada:

{"geometries": [{
 "rings": [[
 [416847,4595634],[415947,4595634],[415947,4595734],
 [416847,4595734],[416847,4595634]]],
 "spatialReference": {
 "wkid": 25831,
 "latestWkid": 25831
 }
}]}

Paràmetres del servei

Paràmetre

Descripció

f

Format de la resposta.

Valors vàlids: html | json
Valor per defecte: html

polygons

Cadena de polígons dels quals es vol computar la seva àrea i perímetre. La sintaxi d’aquest paràmetre ha de ser:

[<polygon1>, <polygon2>]

polylines

Cadena de polilínies que indiquen els perímetres restants dels nous polígons (a completar). La sintaxi d’aquest paràmetre ha de ser:

[<polyline1>, <polyline2>]

sr

Identificador del sistema de referència utilitzat per descriure les geometries.

token

Clau de seguretat imprescindible per executar aquesta funció i generada a partir del formulari de petició de clau.

Més informació