• Imprimeix

Calcular longituds

L’operació “lengths” permet calcular remotament la longitud de cadascuna de les polilínies especificades per l’usuari.

Exemple de petició:

http://galileo.icc.cat/arcgis/rest/services/Utilities/Geometry/GeometryServer/lengths?f=json&polylines=[{"paths":[[[436750,4617788.333892822],[431250,4619988.333892822],[337200,4618888.333892822],[284400,4606238.333892822],[295950,4603488.333892822]]],"spatialReference":{"wkid":23031}}]&sr=23031&lengthUnit=9001&geodesic=true&token=mKq8ay2Q2Er10qbIcHjDtt1D_CsqvJGtbvpKCp3afi93xA1PeIT3VenZlToJUd3i

i resposta associada:

{"lengths":[166166.47962766109]}

Paràmetres del servei

Paràmetre

Descripció

f

Format de la resposta.

Valors vàlids: html | json
Valor per defecte: html

polylines

Cadena de polilínies de les quals es vol determinar la longitud. La sintaxi d’aquest paràmetre ha de ser:

[<polyline1>, <polyline2>]

sr

Identificador del sistema de referència utilitzat per descriure els polígons.

lengthUnit

Unitat en la qual es vol expressar la longitud. Vegeu els valors possibles

calculationType 

Identificador del sistema de referència utilitzat per descriure la zona afectada. Si no s’especifica, es pren per defecte l’indicat a inSR.

distances

Tipus de càlcul a realitzar per determinar la longitud.

Valors vàlids: planar | geodèsic | preserveShape.

Valor per defecte: preserveShape

planar: càlcul realitzat expressant les geometries com a polígons sobre una superfície plana.

geodesic: càlcul realitzat a partir dels vèrtexs els polígons, definint les línies entre ells com a segments geodèsics (línees més curtes entre dos punts a l’el·lipsoide) independents de la forma concreta dels polígons.

preserveShape: càlcul realitzat expressant les geometries (vèrtexs i línies entre ells) damunt la superfície de l’el·lipsoide.

token

Clau de seguretat imprescindible per executar aquesta funció i generada a partir del formulari de petició de clau.

Més informació

Exemple d'utilització