• Imprimeix

Calcular desplaçat

L’operació “offset” permet calcular remotament rèpliques de les geometries especificades per l’usuari a una distància també indicada per l’usuari.

Les següents il·lustracions mostren el resultat d’aquesta operació. L’element de color blau és l’original i el magenta el resultant (a la imatge de l’esquerre amb el paràmetre “SimplifyResults” igual a false, a la dreta igual true).

Figura 1. Exemple de resultat de l'operació "offset".

Exemple de petició:

http://galileo.icc.cat/arcgis/rest/services/Utilities/Geometry/GeometryServer/offset?sr=25831&geometries={"geometryType":"esriGeometryPolyline","geometries":[{"paths":[[[417800,4584900],[418600,45884900]]]}]}&offsetDistance=50&offsetUnit=&offsetHow=esriGeometryOffsetMitered&bevelRatio=&simplifyResult=false&f=json&token=mKq8ay2Q2Er10qbIcHjDtt1D_CsqvJGtbvpKCp3afi93xA1PeIT3VenZlToJUd3i

i resposta associada:

{
 "geometryType": "esriGeometryPolyline",
 "geometries": [{"paths": [[
  [417849.99,4584899.99],[418649.99,4599990.31]
 ]]}]
}

Paràmetres del servei

Paràmetre

Descripció

f

Format de la resposta.

Valors vàlids: html | json
Valor per defecte: html

geometries

Cadena de geometries de les quals es vol calcular la rèplica. La sintaxi d’aquest paràmetre ha de ser:

{
"geometryType" : "<esriGeometryPolyline | esriGeometryPolygon>"
"geometries" : [ <geometry1>, <geometry2> ]
}

sr

Identificador del sistema de referència utilitzat per descriure les geometries.

offsetDistance 

Distància a la qual s’ha de crear la rèplica de cadascuna de les geometries. Si el valor de la distància és positiu, les geometries es crearan a la dreta de les originals, tenint en compte el sentit de digitalització de cadascuna d’elles. En cas contrari, es situarà a l’esquerra de l’original.

offsetUnit

Unitat en la qual s’expressa el valor de la distància expressat al paràmetre “offsetDistance”. Vegeu els valors possibles

offsetHow

Especifica l’estil aplicat a la construcció de la rèplica. El valor ha de ser un dels següents:

esriGeometryOffsetMiteredesriGeometryOffsetBevelled | esriGeometryOffsetRounded

Més informació

bevelRatio

Valor pel qual es multiplica la distància indicada a “offsetDistance” per determinar a quina distància s’ha de crear la rèplica quan s’ha triat l’opció ‘esriGeometryOffsetBevelled’ al paràmetre “offfsetHow”.

simplifyResult

En cas afirmatiu el bucles interns de la geometria rèplica s’eliminaran.

Valors vàlids: true | false

Valor per defecte: false

token

Clau de seguretat imprescindible per executar aquesta funció i generada a partir del formulari de petició de clau.

Més informació