• Imprimeix

Geoíndex - Riscos geològics

Mapa per a la prevenció dels riscos geològics i estudis de perillositat de zones avaluades amb dictàmens preliminars de riscos geològics

El visualitzador de Geoíndex Riscos geològics incorpora les dades del Geotreball VI Mapa per a la prevenció dels riscos geològics (MPRG25M) i les seves informacions complementàries, les observacions del mantell nival, la cartografia d'allaus, les proteccions contra les allaus i els terratrèmols històrics (880 aC-2013) i instrumentals (1977-2013).

Les informacions complementàries del MPRG25M provenen de la realització dels estudis d'identificació de riscos geològics per a la Direcció General d'Urbanisme (majoritàriament moviments del terreny, cons de dejecció i processos acumulatius i/o erosius associats, d’identificació d'aqüífers vulnerables i allaus, entre d'altres), dels inventaris dels agents rurals (232 fitxes), dels moviments del terreny observats (828 fitxes) i fotografies (1186).

Finalment, es representen les evidencies històriques reportades en fonts documentals.

Llegenda del visualitzador Geoíndex Riscos geològics [PDF, 83 kB]

WMS Riscos geològics

Aquesta geoinformació es pot utilitzar en línia en les teves aplicacions compatibles amb el protocol WMS

NOTA

En els àmbits geogràfics dels fulls no publicats es poden produir fenòmens geològics que impliquin perillositat

Presentació

El MPRG25M zonifica el territori per classes de perillositat o multiperillositat fent l'inventari dels diferents fenòmens inventariats representats cartogràficament amb polígons i línies: despreniments, esllavissades, fluxos torrencials, esfondraments, zones de inundabilitat, i d'altres indicis d'activitat. Finalment, es representen les evidencies històriques reportades en fonts documentals.

La Cartografia d'allaus amb el Mapa de Zones d'Allaus 1:25.000, que inclou les allaus observades i reportades històricament, és un mapa temàtic en el qual es representen les zones que poden ser afectades per allaus. S'entén com a zona d'allau l'àrea dins la qual al llarg del temps s'han produït desencadenaments d'allaus de diferents dimensions. El seu límit ve donat a partir de la màxima allau que els indicis existents actualment permeten determinar (geomorfològics, de vegetació i històrics). En cas d'absència d'indicis de vegetació i històrics es defineixen les possibles zones d'allaus a partir de les seves característiques geomorfològiques. Les observacions del mantell nival comprenen tots els punts de presa de dades de la xarxa d’observació nivològica de Catalunya. Els assaigs que es realitzen principalment són sondeigs per colpeig, perfils estratigràfics i tests d’estabilitat (informació bàsica per a la realització diària del Butlletí de Perill d’Allaus). En l'àmbit de la protecció contra les allaus, es visualitza l'inventari de totes les proteccions puntuals i lineals instal·lades per a minimitzar el risc d'allaus, amb la situació dels dispositius de defensa temporal activa i permanent, de les àrees reforestades que directament o indirectament actuen d’ancoratge del mantell nival i de les àrees en les quals es realitza un control per a garantir-ne la seguretat.

Finalment es mostren els terratrèmols ocorreguts a Catalunya i zones veïnes que han estat percebuts per la població al llarg de la història (880 aC-2013) en graus d'intensitat (danys) i les localitzacions dels terratrèmols enregistrats en el període instrumental (1977-2013) en magnitud (mesura de l'energia alliberada).