• Imprimeix

Geoíndex - Cartografia hidrogeològica

Consulta la cartografia hidrogeològica contínua a diferents escales

El Mapa d’Àrees Hidrogeològiques de Catalunya 1:250.000 (MAH250M v1.0, 2017) és una eina de representació i divulgació de les característiques hidrogeològiques del territori i del subsol. Constitueix una síntesi a escala 1:250.000 de les macrounitats hidrogeològiques en què es pot dividir el territori, anomenades àrees hidrogeològiques, i inclou la classificació de les formacions geològiques del Mapa geològic de Catalunya 1:250.000 en formacions hidrogeològiques tenint en compte les seves característiques litològiques.

La primera edició d’aquest mapa es publicà l’any 1992 des del Servei Geològic de Catalunya (Departament de Política Territorial i Obres Públiques). 24 anys més tard, la revisió i actualització del MAH250M pretén continuar sent un referent que faciliti la síntesi i l'exposició del context hidrogeològic d’una zona, en estudis regionals i estudis de viabilitat i planificació. Aquesta actualització s’ha realitzat des de l’ICGC amb la col·laboració de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).

La Cartografia hidrogeològica continua a escala 1:25.000 és un conjunt d’informació geotemàtica relacionada amb les característiques quantitatives i qualitatives de l’aigua subterrània, el medi que la conté i els elements hidrogeològics associats tals com pous, piezòmetres, fonts i mines d’aigua.

Representa una homogeneïtzació d’una part de la informació original recollida i publicada per fulls i en format paper entre els anys 2010 i 2017 (Geotreball V) a la que s’incorpora informació hidrogeològica addicional basant-se en la nova cartografia geològica digital continua 1:25.000 (ICGC, 2021). Les dades publicades estan recollides a la nova Base de Dades relacional i espacial del Sistema d'Informació del Mapa Hidrogeològic de Catalunya (BDSIMHCat) implementada en el sistema gestor de base de dades PostgreSQL i el mòdul PostGIS.

 

Llegenda del visualitzador Geoíndex Cartografia hidrogeològica [PDF, 1 MB]

Darrera actualització

  • Data: Desembre 2021
  • Contingut: S'afegeixen els conjunts d'informació de la cartografia hidrogeològica digital contínua 1:25.000 següents: punts d’aigua (1313 fonts i 4750 pous) i paràmetres fisicoquímics, piezometries i línies de flux, cartografia hidrogeològica contínua d’unitats hidrogeològiques, cartografia hidrogeològica continua d'aqüífers. 

Informació relacionada