• Imprimeix

Model geològic 3D de Catalunya

L'estudi tridimensional de la geologia del subsòl s'ha convertit en els últims anys en un dels objectius principals per les institucions implicades en la gestió i el desenvolupament del territori, la indústria i la comunitat acadèmica. És per aquest motiu que a l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, la modelització 3D constitueix una línia destacada en el Pla de Desenvolupament i Recerca.

La complexitat de les estructures geològiques en general i de l'estructura geològica de Catalunya en particular, fa que la millor aproximació per a la seva comprensió, el seu coneixement i la seva visualització sigui la modelització tridimensional.

 

Les tècniques de reconstrucció tridimensional d'estructures geològiques són una aproximació molt recent i tenen unes aplicacions molt importants, entre altres les següents:

  • Gestió del territori (per exemple ubicació d'estructures superficials o subterrànies).
  • Emmagatzematge al subsòl (emmagatzematge geològic de CO2, de gas natural o d'aire comprimit).
  • Exploració i prospecció de recursos naturals (aigua, minerals, recursos energètics del subsòl).
  • Localització tridimensional dels focus (hipocentres) dels terratrèmols.
  • Estudis ambientals (per exemple contaminació d'aqüífers).

Logo CC BY 4.0
Cartografia subjecta a una llicència de Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons.
Més informació

Presentació del Model geològic 3D de Catalunya

Model geològic en tres dimensions a una resolució equivalent a l'escala 1:250.000

Formulari de contacte

Per sol·licitar la informació del model en altres formats utilitzeu el formulari de contacte

La millora en la visualització de l'estructura i la composició del subsòl permeten així mateix una millor divulgació del coneixement del medi geològic del territori.

En aquesta primera versió de l'any 2013 només s'han modelitzat les superfícies més importants (discontinuïtats estratigràfiques i estructurals) quedant els volums entre elles com espais buits.

Vista general del Model geològic 3D de Catalunya

Vista general del Model geològic 3D de Catalunya

Model geològic 3D amb hipocentres dels terratrèmols

Evolució del projecte

L'evolució del projecte s'ha estructurat en les següents fases de treball:

Juliol - Desembre 2009. Durant aquest primer període s'ha procedit a recopilar les dades (tant de subsòl com de superfície), especialment aquelles més assequibles i públiques. De manera paral·lela s'ha anat realitzant la seva classificació i control de qualitat, així com la seva adequació als formats estàndards requerits pels programaris utilitzats.

Setembre 2010 - Març 2011. La feina realitzada s'ha centrat en dues vessants. Per una banda, en la adequació i reinterpretació tant de la informació geològica ja existent com de la nova informació recopilada. Aquesta part de la feina realitzada és la més llarga i important ja que condiciona la validesa del model geològic resultant. Per altra banda, s'ha treballat en la reconstrucció per a l'obtenció del model 3D final.

Evolució del Model 3D. La informació geològica generada i recopilada per l'ICGC s'anirà incorporant al Model 3D per millorar progressivament la seva resolució. En una altra vessant, es treballarà en la caracterització dels volums de roca del subsòl i en la creació de les eines de consulta adequades.

Salt encavalcament basal. Secció Nord-Sud que mostra la morfologia de l'encavalcament basal i l'encavalcament de les Nogueres, així com la superfície modelitzada de la discontinuïtat de Mohorovicic. S'aprecia el salt de falla produït per l'encavalcament basal.

Fossa del Vallès. Imatge on s'aprecia la falla del Vallès Penedès, que limita la fossa del Vallès al Nord i afecta algunes de les superfícies estratigràfiques modelitzades.


El Model geològic 3D de Catalunya s'ha construït utilitzant el programari GOCAD® de la firma Paradigm (https://www.pdgm.com/products/GOCAD).

Informació relacionada