• Imprimeix

Descàrregues

ContextMaps

ContextMaps és el referent de cartografia topogràfica i temàtica transversal de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Bases de dades i catàlegs

Bases de dades d'allaus, d'esllavissades, d'holotips, d’instal·lacions de geotèrmia superficial, catàlegs de sòls i de la Biblioteca

Capes de geoinformació

Límits administratius i seccions censals, terrenys de pendent > 20%, variables biofísiques de l'arbrat...

Cartografia per a mòbils (MBTiles)

Piràmide cartogràfica híbrida (ortofoto + elements lineals del topogràfic + toponímia) en format MBTiles

Cartografia geològica i geotemàtica

Cartografia geològica, edafològica i geotemàtica formalment homogènia a l'escala pròpia de la planificació territorial i urbanística

Cartografia topogràfica

Representació de la planimetria i l'altimetria del territori

Elevacions

Dades lidar, models digitals d'elevacions...

Imatges aèries i de satèl·lit

Fotos aèries, ortofotos i imatges captades per satèl·lit

Mapes antics

Mapes i fotografies antigues digitalitzades de Catalunya i de la resta del món

Mapes en format d'imatge

Mapes topogràfics, antics i d'altres, en formats d'imatge

Recursos ICGC en obert: GitHub OpenICGC

Recull d'estils, tessel·les, codi i exemples basats en dades ICGC

Referencial Topogràfic Territorial

Base topogràfica de referència amb cobertura total del territori