• Imprimeix

Notícia 218 - Nou equip de tomografia elèctrica

30/11/2017 15:00

Per als estudis del subsòl l'ICGC ha adquirit un equip de tomografia elèctrica de 10 canals i 72 elèctrodes per incloure'l a la seva instrumentació geofísica.

Les primeres mesures que s'han pres amb aquest equip són per a l'estudi de la subsidència al Barri de l'Estació (Sallent, Bages) i han permès obtenir models de resistivitat elèctrica del subsòl, paràmetre que dóna idea de l'oposició que fan els materials al pas de la corrent elèctrica classificant-los entre conductors i resistents.

Aquests models poden ser correlacionats amb les litologies del terreny conegudes i amb les propietats dels fluids del subsòl, i són molt útils per a estudis de geologia, hidro­geol­ogia, geotèrmia i enginyeria geològica.

El mètode és econòmic i no invasiu, i aporta seccions bidimensionals de la resistivitat del subsòl mostrant també la continuïtat o discontinuïtat de les estructures geològiques.

La limitació principal d'aquest mètode és la fondària d'in­vestigació, que és directament proporcio­nal a la llargada del perfil implementat en el camp. Amb el dispositiu adquirit, la profunditat màxima d'investigació és, aproximadament, d'uns 70 metres de fondària.

Les dades i models que se n'obtenen s'incorporen a la base de dades geofísica de Catalunya i estan a disposició dels usuaris per ser consultats per a estudis de subsòl.