• Imprimeix

Dades lidar

Característiques principals:

  • Densitat mínima: 0,5 punts/m2
  • Cobreix tot Catalunya en diferents dates (entre 2008 i 2011).
  • Cada punt LiDAR porta associada la data de vol (dd/mm/aaaa) en què va ser enregistrat i el temps GPS absolut.
Descarrega

Accedeix a l'aplicació per descarregar un únic fitxer ZIP amb tots els blocs existents en l'àrea que seleccionis.

Especificacions

Les dades es distribueixen per blocs de 2 x 2 km, en format LAS 1.2

El nom dels blocs són les coordenades en km de la cantonada sud-oest de cada bloc, eliminant els 4 milions de la coordenada Y (exemple: el bloc 324562 és el bloc amb la coordenada sud-oest 324000, 4562000 m).

El núvol de punts ha estat captat amb sensor LiDAR, calibrat i ajustat amb àrees de control topogràfic, obtenint una exactitud altimètrica amb un error mitjà quadràtic inferior als 15 cm. Posteriorment el núvol de punts ha estat classificat automàticament i editada manualment la classe terreny.

Classe

Nom classe

Descripció dels punts inclosos en cada classe

2

Ground

Punts del terreny editats manualment

3

Low vegetation

Vegetació entre 0,1 i 2 m

5

High vegetation

Vegetació més alta de 2 m

6

Building

Teulades d'edificis de grandària > 40 m2

7

Low point

Punts baixos entre 1 i 10 m respecte els veïns; alts a partir de 200 m d'alçada respecte el terreny; amb baixa densitat valors entre 0 i 3 i redundants entre xy < 0,1 m i z < 0,02 m

8

Model keypoints

Punts significatius del terreny editats manualment

13

Other ground

Punts no editats com a terreny entre -0,1 i 0,1

129

Withheld (abans Default)

Punts sense classificació definida

Cada punt LiDAR porta associada la data de vol (DD/MM/AAAA) en què va ser enregistrat i el temps GPS absolut. Dins d'un mateix bloc 2 x 2 km poden haver punts amb diferents dates de vol.

La densitat dels blocs es calcula a partir de la superfície total del bloc i tots els punts de primer retorn. S'ha garantit que el 95% dels blocs tingui una densitat mínima de 0,5 punts/m2. El 5% restant es tracta de blocs que cobreixen masses d’aigua o que es troben a la frontera amb Aragó i França o a la costa. Amb aquesta densitat es poden derivar models digitals d'elevacions amb un pas de malla de 2 m.

Coordenades en projecció UTM fus 31 i sistema geodèsic de referència ETRS89. Altituds ortomètriques i referides al geoide EGM08D595.