• Imprimeix

Condicions d'ús de la geoinformació ICGC

En base a allò que indica l'article 17.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya estableix unes condicions d'ús que permetin fomentar la reutilització de la informació geogràfica, geològica i geotemàtica especialment la reproducció i divulgació per qualsevol mitjà i la creació de productes o serveis d'informació amb valor afegit basats en aquestes dades.

A. Propietat de la informació

  • La informació produïda per l'ICGC (ja sigui geogràfica, geològica o geotemàtica) és emparada per la Llei de Propietat Intel·lectual i la resta de legislació nacional i internacional aplicable.
  • La utilització, adquisició, concessió de llicència d'ús o l'autorització per a utilitzar la informació produïda per l'ICGC no comporta, en cap cas, la cessió de propietat, la qual pertany en la seva totalitat a l'ICGC.

B. Llicència d'ús

  • La llicència Creative Commons que regeix la informació de l'ICGC és la Attribution 4.0 International, coneguda com a CC-BY.
  • Atenent al que esmenta aquesta llicència, l'usuari queda obligat, en tots els casos, a citar la font de la informació utilitzada.

C. Informació a la que es refereixen les presents condicions d'ús

  • Les presents condicions d'ús apliquen a tota la informació de la que és propietari l'ICGC. En el web de l'ICGC s'indicarà clarament quina informació no és propietat de l'ICGC i el propietari de la mateixa.

D. Reserves de dret de l'ICGC

  • L'ICGC es reserva el dret a emprendre accions legals, sens perjudici de reclamar les indemnitzacions pertinents, contra qui faci un ús indegut o contrari a aquestes condicions d'ús, de la informació per ell produïda o de qui en tingui la propietat. En qualsevol cas, l'ICGC podrà interrompre o blocar l'accés de l'usuari a la informació produïda per l'ICGC fins que la situació no sigui resolta d'acord amb les condicions d'ús vigents.
  • Els usuaris d'informació produïda per l'ICGC són els únics responsables de la utilització que en facin i renuncien a tota reclamació contra l'ICGC.
  • L'ICGC dimensionarà els serveis en línia en funció de les demandes per a que aquests siguin accessibles en tot moment. Tanmateix, un ús excepcionalment alt dels mateixos pot significar un alentiment o, fins i tot, una interrupció del servei.
  • L'ICGC no es responsabilitza dels eventuals errors tipogràfics, formals o numèrics que pugui contenir la informació geogràfica, geològica i geotemàtica propietat de l'ICGC i declina tota responsabilitat sobre els danys i perjudicis que pugui ocasionar l'ús de la informació geogràfica, geològica i geotemàtica per ell produïda.