• Imprimeix

Accions i tasques del projecte

Tasca A - Gestió i presentació d'informes a la Comissió

La coordinació del projecte es duu a terme pel Centre Internacional d'Investigació dels Recursos Costaners (CIIRC) amb una àmplia experiència en direcció de projectes.

Tasca B - Publicitat

La difusió dels resultats es fa a través d'una pàgina web i de dos seminaris amb els usuaris locals i els municipis costaners. S'aprofita l'experiència d'ITHACA (Tecnologia de la Informació per a la Cooperació d'Assistència Humanitària i Acció) i CIIRC.

Tasca C - Els perills costaners i cartografia de risc

Dins la Tasca C, els perills costaners i cartografia de risc, es realitza un inventari i una cartografia dels diferents perills costaners i els riscos associats a fenòmens meteorològics marins extrems, documentats al llarg de la Mediterrània nord-occidental, incloent la seva caracterització física. Aquests resultats serveixen per identificar un conjunt de punts de referència a la costa espanyola per a ésser utilitzats com a zones pilot dins iCOAST. Totes les accions relacionades es duran a terme gràcies a l'àmplia experiència dels ens implicats (Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, ICGC; CIIRC, ITHACA i Soluciones de Ingeniería Marítima Operacional, SIMO) obtinguda a través de diferents estudis i activitats d'investigació.

Tasca D - Guies d'actuació

En paral·lel a la revisió de l'estat de la qüestió sobre les diverses solucions i bones pràctiques de gestió costanera, es duu a terme pel Coastal and Marine Research Centre - University College Cork (CMRC), la incorporació de la informació obtinguda en l'acció anterior amb l'objectiu d'obtenir un conjunt de lliçons apreses i recomanacions adaptades als diferents tipus de costa extrapolables a costes similars dins i fora d'Europa. A més a més, es defineix i es prova un conjunt de mesures de defensa i/o mesures d'adaptació, les quals s'haurien de dur a terme dins de les 24 h prèvies a l'alerta d'una tempesta.

Tasca E - Assimilació de dades i modelització

L'assimilació de dades i modelització, s'ocupa de tots els aspectes relacionats amb el calibratge/validació i adequació dels diferents models existents per a ser utilitzats dins iCOAST. Per això, s'utilitzen els indicadors del risc costaner (a partir dels resultats obtinguts en la Tasca C). Per una altra banda, ajuda a la tasca D en la definició de noves mesures d'enginyeria de defensa i mesures d'adaptació ràpides. Les institucions encarregades d'aquesta tasca participen actualment en activitats similars en els seus respectius àmbits de treball (Servei Meteorològic de Catalunya, SMC; SIMO, CIIRC i ITHACA).

Tasca F - Estructura de l’iCOAST i banc de proves

L'estructura del prototip iCOAST, que inclou les fases de predicció, com s'interconnecten els models, el moment i la selecció de les àrees d'interès i de com la informació obtinguda pel sistema és processada i l'activació de les alertes, es realitzarà dins la Tasca F, on iCOAST es posa a prova en una forma retroactiva per millorar i veure retards o deficiències. Aquesta tasca requereix la participació de tots els membres, encara que es dirigit per les mateixes institucions de la tasca anterior.

Tasca G - Protocols de comunicació d'emergència

Una vegada que els riscos costaners s'han caracteritzat, es defineixen els protocols per actuar i/o informar els usuaris (definint primer la informació que s'ha de proporcionar). Per a això es gaudeix de l'experiència d'ITHACA a escala internacional i del Centre d'Emergències de Catalunya (CECAT) del Departament d'Interior (INT), que és actualment l'encarregat d'avisar i aconsellar als municipis catalans a Espanya, i ITHACA a nivell internacional.