• Imprimeix

Geoíndex - Atles de geotèrmia

Potencial d'explotació d'energia geotèrmica a Catalunya

El Visualitzador Geoíndex Atles de geotèrmia de Catalunya s'ha concebut com un producte de divulgació del coneixement que a data d'avui es té de la geotèrmia a Catalunya i, per tant, dels factors que condicionen l'aprofitament de l'energia geotèrmica al nostre país.

Per elaborar-lo s'han recopilat, homogeneïtzat i actualitzat dades existents, i cal posar de manifest que hi ha una falta important d'informació, fet que comporta que les conclusions i interpretacions que es puguin extraure tinguin un caràcter marcadament preliminar.

L'Atles de Geotèrmia de Catalunya és un projecte obert que s'ha d'enriquir amb noves dades que contribueixin a la millora del coneixement d'aquest recurs energètic a Catalunya.


Llegenda del visualitzador Geoíndex Atles de geotèrmia [PDF, 256 kB]

WMS Geotèrmia

Aquesta geoinformació es pot utilitzar en línia en les teves aplicacions compatibles amb el protocol WMS

Més informació

Geotèrmia com a recurs geològic

Objectius

L'objectiu principal de l'Atles actual és el recull i la lliure divulgació de l'estat actual del coneixement geotèrmic a Catalunya. Paral·lelament, es vol acostar la geotèrmia a tota persona interessada, mostrant i explicant des dels conceptes més bàsics fins a les interpretacions i conclusions finals.

D'altra banda, es pretén assolir un nivell d'informació suficient per poder comptabilitzar eficientment el potencial geotèrmic de Catalunya, de manera que s'arribi a tenir en compte en els futurs plans nacionals d'energia (Evaluación del potencial de la energía geotérmica de alta y media entalpía en Catalunya: Metodología; Puig, C.).

Metodologia

El projecte de l'Atles de Geotèrmia de Catalunya ha constat de quatre fases de treball:

Fase 0: Recopilació de documentació i anàlisi

 • Redacció i signatura dels diferents convenis que emmarquen l'execució i la coordinació del projecte (IGME, IDAE, ICAEN).
 • Recopilació i anàlisi de la informació existent.
 • Signatura del conveni entre l'Institut Geològic de Catalunya i l'Institut Jaume Almera de Ciències de la Terra (CSIC), per a l'anàlisi de les dades.

Fase 1: Homogeneïtzació, actualització, adaptació d'informació i generació d'informació complementària

 • Reconversió del format de les dades.
 • Anàlisi i actualització de la informació existent.
 • Generació de cartografies.

Fase 2: Creació d'una base de dades en un entorn SIG

 • Incorporació de la informació puntual.
 • Digitalització de les cartografies complementàries en format paper.

Fase 3: Generació de serveis i creació de l'Atles de Geotèrmia de Catalunya

 • Conversió de les cartografies digitals a serveis WMS.
 • Redacció dels textos adjunts a les capes d'informació.
 • Publicació de l'Atles al lloc web de l'ICGC.

Estructura de l'Atles de Geotèrmia de Catalunya

L'Atles conté una vintena de capes a escala 1:500.000 i està estructurat en quatre apartats principals:

Context geològic

La calor que arriba a la superfície de la Terra està condicionada per diversos factors, de manera que saber quina és l'estructura i el gruix de la litosfera és essencial per conèixer el règim tèrmic de Catalunya. Per tant, cal conèixer els principals trets de l'estructura geològica profunda per poder interpretar les dades tèrmiques que obtenim a la superfície i poder interpretar amb major rigor les anomalies tèrmiques.

Les capes elaborades dins del capítol del context geològic són:

 • Geologia.
 • Zones de fractura.
 • Profunditat del sostre del basament paleozoic.
 • Anomalia regional de Bouguer.
 • Anomalia residual de Bouguer.
 • Gruix de l'escorça.
 • Gruix de la litosfera.

Context geotèrmic

A partir del coneixement dels principals paràmetres litosfèrics s'ha analitzat com es transporta la calor a la litosfera. A partir d'un model numèric, que assumeix isostàsia local, s'han elaborat un seguit de capes de temperatures teòriques entre 3 i 15 km de fondària, i també a la base de l'escorça. D'altra banda, s'ha calculat les temperatures a 100 m de profunditat a partir de mesures directes en pous i s'ha analitzat les variacions en profunditat dels paràmetres físics del medi.

Els mapes elaborats dins del capítol del context geotèrmic són:

 • Temperatures a la base de l'escorça.
 • Temperatures a 15 km de profunditat.
 • Temperatures a 7 km de profunditat.
 • Temperatures a 3 km de profunditat.
 • Temperatures a 100 m de profunditat.
 • Conductivitats tèrmiques.
 • Gradients geotèrmics.
 • Flux de calor.

Temperatures superficials

Amb l'objectiu d'obtenir una estimació de l'eficiència de les bombes de calor geotèrmiques, s'ha elaborat una sèrie de capes en els quals es contrasta la temperatura mitjana de l'aire per les diferents estacions de l'any amb la temperatura mesurada a una fondària de 100 m.

Les capes elaborades dins del capítol de temperatures superficials són:

 • Temperatures superficials reduïdes (mitjana anual).
 • Amplitud tèrmica estacional.
 • Salt tèrmic a 100 m de profunditat a l'estiu.
 • Salt tèrmic a 100 m de profunditat a l'hivern.

Potencial geotèrmic de Catalunya

A partir del coneixement geològic i hidrogeològic, de la presència de manifestacions termals i de les instal·lacions geotèrmiques de les quals es té coneixement a partir de les sol·licituds de subvenció tramitades, s'han elaborat cartografies amb l'objectiu d'aportar informació sobre la situació actual de l'energia geotèrmica a Catalunya i la potencialitat de desenvolupament d'aquesta.

 • Indicis geotèrmics (manifestacions termals).
 • Zones de potencial geotèrmic profund.
 • Fluxos d'aigua.
 • Instal·lacions de bombes de calor geotèrmica.


Projecte realitzat amb la col·laboració de:


Logo ICAEN