• Imprimeix

Mapa general

Autor: Dr. Josep Maria Rabella. Universitat de Barcelona
Promotor: Institut Cartogràfic de Catalunya, 2013 

cs mapa general; fr carte générale; it carta generale; en general map, planning chart, topographic map; de allgemeine Karte 

SUMARI

  1. Mapes generals versus mapes temàtics
  2. Temes relacionats
  3. Referències
  4. Lectures recomanades

Mapa que representa un conjunt de fenòmens geogràfics bàsics i diversos, com les línies de costa, la hidrografia, el relleu, les pobla­cions, les carreteres, els límits administratius, la toponímia, etc.

La cartografia general de gran escala (1:100, 1:1.000, 1:5.000, 1:25.000, 1:50.000, etc.) d’àrees terrestres sol correspondre amb el denominat mapa topogràfic. Altres mapes generals derivats del primers, d'escales molt més reduïdes, (1:100.000, 1:500.000, 1:1.000.000 o més petita) s'anomenen mapes de països, mapes de síntesi i, fins i tot en l'àmbit principalment didàctic i de l'ensenyament, en el mapa escolar hom parla del mapa físic i del mapa polític com dues representacions complementàries, bàsiques i sintètiques del territori, presentats a voltes conjuntament com a mapes físico-polítcs o, més simplement, mapes generals a petita escala.

Els mapes topogràfics oficials constitueixen el millor exemple de cartografia general a escala relativament gran. Mapa Topogràfic de Catalunya 1:50.000, entorn de Mataró. Institut Cartogràfic de Catalunya. 2010.

Mapes generals versus mapes temàtics

Els 'mapes generals', objecte de la cartografia general, sovint són considerats complementaris i, fins i tot, oposats als 'mapes te­màtics', abans anomenats "especials", objecte de la cartografia temàtica, en relació a la seva diferent funció, en el sentit que els primers són destinats a inventariar i mostrar els trets més bàsics i destacats del territori, habitualment més visibles i perennes, començant per les pròpies formes i dimensions mètriques (cartografia d'inventari), mentre que els segons, 'els mapes temàtics', establerts sobre uns mínims elements dels mapes generals, contenen informacions destinades a emetre algun relat o missatge específic, físic, demogràfic, econòmic, d'estructura d'una distribució espacial, etc. (cartografia de missatge) relacionat amb aquell determinat entorn territorial representat.

Fragment d'un mapa de tipus general, físico-polític, d'un cartografiat destinat a l'ensenyament, en una escala mitjana d' 1:350.000. ROSSELLÓ, Vicenç M. i GOZÁLVEZ, Vicente: Atles Escolar del País Valencià. València, Universitat de València, 1997. ISBN: 84-370-2910-4.

Els mapes generals són aixecats i confeccionats principalment amb l'auxili d'un extens repertori de simbologies (puntual, lineal i superficial) de tendències arreu altament convencionalitzades, mentre que els mapes temàtics són redactats mitjançant estratègies explicatives basades en tècniques molt diverses d'elaboració i processat de les dades (vegeu l'apartat mapa temàtic).

Els mapes generals que representen territoris bastant extensos de diversos kilòmetres i, en conseqüència, han estat elaborats a escales relativament petites, requereixen ser basats en algun tipus de projecció cartogràfica que contempli la problemàtica de la curvatura de la superfície terrestre. Quan els mapes són aixecats a gran escala i abasten porcions molt petites de territori, poden considerar la Terra plana a efectes pràctics i no requereixen, en conseqüència, cap tipus de projecció cartogràfica; llavors habitualment són anomenats plànols.

Fragment del mapa general a escala 1:6.000.000 corresponent al nord d'Europa, en un extens atles del món. De AGOSTINI: Gran Atlas Salvat. Barcelona, Salvat Ed., 1986. ISBN: 84-7137-802-7.

Quan els mapes han estat elaborats per a ser destinats específicament a la navegació –ja sigui terrestre, marítima o aèria– contenen dades necessàries per a aquesta funció i llavors haurien de ser oportunament anomenats cartes (vegeu l'apartat cartografia).

Temes relacionats

atles
atles escolar
atles enciclopèdic
caràtula
cartografia
escala
generalització
mapa
mapa escolar
mapa temàtic
mapa topogràfic
plànol
projecció cartogràfica
símbol cartogràfic

Referències

ARANAZ del RÍO, Fernando: Tu amigo el mapa. Madrid, Instituto Geográfico Nacional, 1998. ISBN: 84-7819-089-9.

IMHOF, Eduard: Kartographische Geländedarstellung. Berlín,Walter de Gruyter & Co., 1965. En anglès: Cartographic Relief Presentation. Nova York, Esri Press, 2007. ISBN: 978-1-58948-026-1.

RAISZ, Erwin: General Cartography. 1938 (1a edició). Traducció en castellà: Cartografía. Barcelona, Omega, 1953, 2005. ISBN 84-282-0007-6.

ROBINSON, Arhur H. i altres: Elements of Cartography. (6a ed.) Nova York, John Wiley & Sons, Inc., 1995. ISBN: 0-471-55579-7. Trad. al castellà:Elementos de Cartografía. (5a ed.) Barcelona, Omega, 1987. ISBN: 84-282-0768-2.

Lectures recomanades

BERTIN, ECKERT, INHOF i altres: El mapa com a llenguatge geogràfic. Recull de reflexions contemporànies (s. XX). Barcelona, Institut d’Estudis Catalans i Instituto Geográfico Nacional, 2010. ISBN: 978-84-416-1558-8 i 978-84-92583-82-9.

RABELLA i VIVES, Josep Ma.: Cartografia, cultura i societat” a El mapa com a llenguatge geogràfic. Treballs de la Societat catalana de Geografia, núm.  65,2on Congrés Català de Geografia,Ponències i aportacions. Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 2008. ISSN: 1133-2190.