• Imprimeix

Hidrologia superficial i enginyeria hidràulica

L'ICGC treballa en la delimitació de les zones inundables del domini públic hidràulic amb estudis i projectes d'abastament, sanejament, defensa de marges, entre d'altres.

L'ICGC treballa en enginyeria hidràulica, delimitant les zones inundables del domini públic hidràulic, fent estudis i projectes d'abastament, sanejament, defensa de marges, canalitzacions, d'alerta i control, etc. i en l'establiment de mesures preventives i correctores. Les principals actuacions dins del risc d'inundacions comprenen la hidràulica d'inundacions, la hidràulica torrencial i l'enginyeria de drenatges.

L'ICGC utilitza la tecnologia d'altimetria làser aerotransportada (LIDAR) que permet adquirir un model digital del terreny molt precís. Aquesta tècnica s'aplica de manera sistemàtica en la delimitació de l'espai públic hidràulic en col'laboració amb l'Agència Catalana de l'Aigua. Amb aquestes dades del terreny es generen models hidràulics que permeten dibuixar els límits d'àrees inundables en cada tram del curs del riu i per tant, destacar les zones més conflictives en cas d'avinguda. Altres tasques associades amb les avingudes són el disseny de reservoris per la disminució de les seccions i cabals dels cursos i el desenvolupament de sistemes d'alerta i control de calats.

Detall de tram alt de la Noguera Ribagorçana

Detall de tram alt de la Noguera Ribagorçana l'any 2008 durant els treballs de Planificació d'espais Fluvials de Catalunya (PEFCAT)

L'avaluació de les inundacions requereix de la integració de les dades en potents sistemes d'informació geogràfica que fan possible la simulació de possibles escenaris de danys.

  • Estudis hidrogeomorfològics, delimitació i càlcul de zones inundables.