• Imprimeix

Riscos geològics i geotècnia

Avaluació, prevenció i intervenció en cas de riscos geològics, així com en l'àmbit de la geotècnia i l'enginyeria geològica, i predicció d'allaus

Enginyeria geològica i geotècnica

L'ICGC treballa en estudis geològics i geotècnics que donen suport a les obres públiques d'edificació, túnels, carreteres, viaductes, etc.

Informació general riscos geològics

Coneixements bàsics, els riscos geològics a Catalunya, fenòmens lligats a la geodinàmica externa i consells d'autoprotecció

Estudi d'identificació de riscos geològics

L'ICGC identifica, delimita i quantifica les zones amb risc natural fent suport a la planificació territorial i establint les mesures preventives o correctores per evitar i/o minimitzar el risc, especialment en subsidències o col·lapses, estabilitat de vessants, terratrèmols i allaus de neu.

Cartografia de riscos geològics

L'ICGC ofereix eines de suport al planejament territorial i urbanístic, i realitza estudis tècnics d'avaluació de la perillositat i del risc geològic, instrumentació, auscultació, assaigs in situ, modelització de fenòmens geològics i proposta de mesures preventives i correctores

Dinàmica de la costa

Mecanismes de seguiment de l'evolució de la costa