• Imprimeix

Instrumentació i xarxes de control

Serveis de monitoratge amb xarxes de control com a eines indispensables que permeten localitzar, predir i mesurar l'activitat de fenòmens naturals

Els serveis de monitoratge amb xarxes de control són eines indispensables que permeten localitzar, predir i mesurar l'activitat de fenòmens naturals que incideixen en les infraestructures i en la societat en general. La instrumentació es pot fer tant en superfície, com en el subsol a l'interior dels sondejos, i poden assolir considerables fondàries en funció del tipus de fenomen geològic que es vol estudiar.

La instrumentació pot ser de diferents tipus de sensors sísmics (acceleròmetres, sismòmetres, etc.), instruments hidrogeològics (piezòmetres, mostreig, etc.) i instruments geotècnics (extensòmetres, inclinòmetres, etc.). Aquesta instrumentació comprèn les fases d'adquisició, de processat i de transmissió de les dades.

Xarxa sísmica i acceleromètrica

Desplegament de xarxes instrumentals i sistemes de transmissió, centre de recepció de dades, implementació de sistemes automàtics de comunicats i alertes en temps real, simulació d'escenaris de danys.

Les estacions sísmiques disposen d'antenes VSAT (Very Small Aperture Terminal) que envien la informació sísmica via satèl·lit i de manera continuada al centre de recepció de dades. En aquest centre es disposa d'un potent programari d'anàlisi per al procés de les dades que permet fer la localització automàtica dels terratrèmols regionals, l'arxivament de les dades i la difusió ràpida de la informació bàsica de la sismicitat enregistrada (servei telefònic de megafax de tramesa a Protecció Civil i administracions i eines internet de pàgina web i dades d'accés públic a la bústia FTP).
Per a la mesura de l'acceleració de moviments forts del sòl s'ubiquen equips d'accelerògrafs en emplaçaments de diferents condicions geològiques (sediment o sòl i roca).

Els estudis de caracterització del moviment del sòl i els possibles efectes d'amplificació del sòl deguts a la columna de sediment sobre la que es recolzen les infraestructures són la base dels treballs de microzonació sísmica en zones urbanes.

Xarxa nivometeorològica

Les estacions nivometeorològiques d'alta muntanya recullen dades sobre la quantitat i intensitat de les precipitacions tant líquides com sòlides, la velocitat i la direcció del vent, la temperatura i la humitat de l'aire, la radiació solar incident, el gruix de neu acumulada, i dades de l'interior del mantell nival com: temperatura, estratigrafia i resistència. Les xarxes automàtiques suposen una millora quantitativa i qualitativa de les dades corresponents a les condicions de la neu i l'evolució meteorològica per sobre dels 2000 m d'altitud.
Tot el conjunt de dades enregistrades són trameses de manera continuada i en temps real al centre de recepció de dades via telefonia mòbil (GSM, Iridium) i d'enllaços de ràdio.
Amb tota la informació processada i validada es realitza el butlletí de predicció d'allaus per a les noves condiciones meteorològiques per a cadascuna de les diferents regions incloses a l'interior de la xarxa.

Xarxa de control geotècnica

El control de l'activitat dels fenòmens naturals que comporten modificacions en les infraestructures antròpiques i perill per a les persones és mantingut per una sèrie xarxes formades per diferents aparells que permeten d'observar l'evolució dels fenòmens naturals i/o induïts per l'home.

  • Les xarxes d'extensòmetres avaluen el desplaçament vertical mesurant els valors d'assentaments i subsidències en les àrees afectades.
  • Les xarxes d'inclinòmetres permeten quantificar els moviments horitzontals preferentment en vessants afectats per inestabilitats gravitatòries.
  • Les xarxes de piezòmetres permeten mesurar les oscil·lacions del mantell freàtic.

Altres xarxes com la geodèsica GPS i d'anivellament són contemplades dins dels possibles sistemes de detecció i anàlisi de l'evolució de fenòmens actius dins del camp dels riscos geològics.