• Imprimeix

WMS Base topogràfica 1:50.000 (servei anterior)

URL: http://galileo.icc.cat/arcgis/services/icc_bt50m_v_r/MapServer/WMSServer?

Nom
capa
vigent

Rang d'escales vigent

Nom capa antic

Rang d'escales antic

Altimetria - Corbes de nivell

1

1:15001

1:55000

BT50M_ALT_corbes_de_nivell

1:35001

1:100000

Altimetria - Punts de cota

10

1:15001

1:55000

BT50M_ALT_cotes_altimetriques

1:35001

1:100000

Comunicació - Altres vies cobertes o en construcció, pistes, camins i corriols

5

1:15001

1:100000

BT50M_VSEC_altres_vies

1:35001

1:100000

Comunicació - Autopistes i vies preferents

5

1:15001

1:100000

BT50M_VPRIN_autopista_via_preferent

1:1

1:400000

Comunicació - Ferrocarrils, funiculars, cremalleres i transports suspesos per cable

15

1:15001

1:100000

BT50M_FER_ferrocarrils

1:35001

1:100000

Comunicació - Peatges

7

1:15001

1:100000

BT50M_VPRIN_peatges

1:35001

1:100000

Comunicació - Punts quilomètrics

6

1:15001

1:100000

BT50M_VPRIN_punts_quilometrics

1:35001

1:100000

Comunicació - Vies convencionals de fora de Catalunya que donen continuïtat a la xarxa catalana a zones frontereres

5

1:15001

1:100000

BT50M_VPRIN_vies_convencionals_de_fora_de_Catalunya

1:1

1:400000

Comunicació - Xarxa bàsica

5

1:15001

1:100000

BT50M_VPRIN_xarxa_basica

1:1

1:400000

Comunicació - Xarxa comarcal

5

1:15001

1:100000

BT50M_VPRIN_xarxa_comarcal

1:1

1:400000

Comunicació - Xarxa local

5

1:15001

1:100000

BT50M_VPRIN_xarxa_local

1:1

1:400000

Comunicació - Vies urbanes

5

1:15001

1:100000

BT50M_VSEC_vies_urbanes

1:35001

1:100000

Hidrografia - Aiguamolls, platges, sorrals i rambles inundables

4

1:15001

1:100000

BT50M_HIDR_cobertes_del_sol

1:35001

1:100000

Hidrografia - Costa natural, molls i espigons

8

1:15001

1:100000

BT50M_HIDR_hidrografia_contorns

1:35001

1:100000

Hidrografia - Canals, recs, sèquies, conduccions d'aigua i cursos fluvials

9

1:15001

1:100000

BT50M_HIDR_hidrografia_lineal

1:35001

1:100000

Hidrografia - Cursos fluvials, embassaments i mar

3

1:15001

1:100000

BT50M_HIDR_hidrografia_poligonal

1:35001

1:100000

Poblament - Pistes d'aeroports, aeròdroms, camps d'esport, edificacions i elements urbanístics auxiliars

2

1:15001

1:100000

BT50M_POB_edificacions_i_construccions

1:35001

1:100000

Toponímia - Topònims

14

1:15001

1:55000

BT50M_TOP_toponimia

1:35001

1:100000

Exemple de petició:

http://galileo.icc.cat/arcgis/services/icc_bt50m_v_r/MapServer/WMSServer?REQUEST=GetMap&VERSION=1.1.1&&SERVICE=WMS&SRS=EPSG:23031&BBOX=425039,4576748,432647,4584356&WIDTH=520&HEIGHT=520&LAYERS=4,2&STYLES=&FORMAT=jpeg&BGCOLOR=0xFFFFFF&TRANSPARENT=TRUE&EXCEPTION=INIMAGE