• Imprimeix

WMS Base topogràfica 1:50.000

URL: http://geoserveis.icgc.cat/icc_bt50m/wms/service?

Característiques tècniques del servei:

 • OGC suportat: WMS 1.0.0, 1.1.0, 1.1.1, 1.3.0
 • EPSG original: 25831
 • EPSG suportats: 23031, 32631, 4230, 4258, 4326, 3857
 • Formats GetMap suportats: GIF, PNG, BMP, JPEG, TIFF, SVG+XML
 • Mètodes OGC suportats: GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo

Capes disponibles 

Categoria

Tipus representació

Capa

Nom capa

Rang d’escales

ALTIMETRIA

o

Corbes de nivell senzilles o intercalades (línies)

03_ALTI_LN

1:25.001

1:100.000

o

Corbes de nivell mestres (línies)

04_ALTI_LN

1:25.001

1:100.000

o

Cotes altimètriques, pics (punts, textos)

29_ALTI_PNTX

1:25.001

1:100.000

o

Corbes de nivell mestres (textos)

30_ALTI_TX

1:25.001

1:100.000

HIDROGRAFIA

x

Embassaments en construcció o en projecte (àrees)

08_HIDR_PA

1:25.001

1:100.000

o

Masses d'aigua, recintes d'aigua (àrees)

09_HIDR_PA

1:25.001

1:100.000

x

Masses d'aigua -continuïtat de contorns- (línies)

10_HIDR_LN

1:25.001

1:100.000

o

Masses d'aigua, recintes d'aigua -contorns- (línies)

11_HIDR_LN

1:25.001

1:100.000

x

Eixos de la xarxa hidrogràfica -continuïtat- (línies)

14_HIDR_LN

1:25.001

1:100.000

o

Eixos de la xarxa hidrogràfica (línies)

15_HIDR_LN

1:25.001

1:100.000

POBLAMENT

x

Recintes -excepte salines i àrees de lleure o esportives- (àrees)

05_POBL_PA

1:25.001

1:100.000

o

Salines (àrees)

06_POBL_PA

1:25.001

1:100.000

o

Elements urbanístics auxiliars, camps d'esports, àrees de lleure o esportives (àrees)

07_POBL_PA

1:25.001

1:100.000

x

Pistes d'aeroport o aeròdrom (àrees)

12_POBL_PA

1:25.001

1:100.000

o

Edificacions, dipòsits coberts, hivernacles (àrees)

13_POBL_PA

1:25.001

1:100.000

o

Conduccions de combustible (línies)

16_POBL_LN

1:25.001

1:100.000

o

Camps d'esports -línies interiors-; molls, preses, murs de contenció, altres construccions -contorns- (línies)

17_POBL_LN

1:25.001

1:100.000

o

Camps d'esports, elements urbanístics auxiliars, pistes d'aeroport o aeròdrom, cementiris, altres recintes -contorns- (línies)

18_POBL_LN

1:25.001

1:100.000

o

Edificacions, dipòsits coberts, hivernacles -contorns- (línies)

19_POBL_LN

1:25.001

1:100.000

o

Túnels, ponts, peatges (línies)

26_POBL_LN

1:25.001

1:100.000

o

Elements puntuals (punts)

27_POBL_PN

1:25.001

1:100.000

o

Línies elèctriques (línies)

28_POBL_LN

1:25.001

1:100.000

TOPONÍMIA

o

Topònims (textos)

34_TOPO_TX

1:25.001

1:100.000

VEGETACIÓ

o

Elements de coberta del sòl, rambles inundables (àrees)

01_VEGE_PA

1:25.001

1:100.000

o

Elements de coberta del sòl, rambles inundables -contorns- (línies)

02_VEGE_LN

1:25.001

1:100.000

VIES COMUNICACIÓ

o

Ferrocarrils, altres sistemes de transport (línies)

20_VIES_LN

1:25.001

1:100.000

x

Eixos de carrers integrats en casc urbà (línies)

21_VIES_LN

1:25.001

1:100.000

o

Camins, corriols, passos de barca (línies)

22_VIES_LN

1:25.001

1:100.000

o

Carreteres no catalogades, pistes, carrers no integrats en casc urbà -escala major que 1:37.500- (línies)

23_VIES_LN

1:25.001

1:37.500

o

Carreteres no catalogades, pistes, carrers no integrats en casc urbà -escala menor que 1:37.500- (línies)

24_VIES_LN

1:37.501

1:100.000

o

Carreteres catalogades (línies)

25_VIES_LN

1:25.001

1:100.000

x

Punts kilomètrics -antics- (punts, textos)

31_VIES_PNTX

1:25.001

1:100.000

o

Punts kilomètrics -vigents- (punts, textos)

32_VIES_PNTX

1:25.001

1:100.000

o

Codis de carreteres catalogades (textos)

33_VIES_TX

1:25.001

1:100.000

Servei anterior (distribució de capes diferent a l'actual).

Exemple de petició:

http://geoserveis.icgc.cat/icc_bt50m/wms/service?REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&LAYERS=01_VEGE_PA,02_VEGE_LN,03_ALTI_LN,04_ALTI_LN,05_POBL_PA,06_POBL_PA,07_POBL_PA,08_HIDR_PA,09_HIDR_PA,10_HIDR_LN,11_HIDR_LN,12_POBL_PA,13_POBL_PA,14_HIDR_LN,15_HIDR_LN,16_POBL_LN,17_POBL_LN,18_POBL_LN,19_POBL_LN,20_VIES_LN,21_VIES_LN,22_VIES_LN,23_VIES_LN,24_VIES_LN,25_VIES_LN,26_POBL_LN,27_POBL_PN,28_POBL_LN,29_ALTI_PNTX,30_ALTI_TX,31_VIES_PNTX,32_VIES_PNTX,33_VIES_TX,34_TOPO_TX&STYLES=&FORMAT=image/png&BGCOLOR=0xFFFFFF&TRANSPARENT=TRUE&SRS=EPSG:25831&BBOX=421744,4574396,424304,4576956&WIDTH=256&HEIGHT=256

 

 • El número que forma part del nom de les capes indica l'ordre en què han d’aparèixer a la petició per a una correcta visualització de totes les capes en conjunt i evitar ocultacions indesitjades. L’exemple dóna l’ordre suggerit.
 • El tipus de representació indica si la capa respon a la representació estandaritzada de la base o no, de la següent manera:
  • o: representació estandaritzada de la base
  • x: representació d’altra informació de la base (eixos, continuïtat d’elements, etc)