• Imprimeix

WMS Riscos geològics

Riscos geològics.  Mapa per a la Prevenció de Riscos Geològics 1:25.000

URL: http://siurana.icgc.cat/arcgis/services/risc/Riscos_geologics/MapServer/WMSServer?

Característiques tècniques del servei:

  • OGC suportat: WMS 1.0.0, 1.1.0, 1.1.1, 1.3.0
  • EPSG original: 25831
  • EPSG suportats: 23031, 32631, 4230, 4258, 4326, 3857
  • Formats GetMap suportats: GIF, PNG, BMP, JPEG, TIFF, SVG+XML
  • Mètodes OGC suportats: GetCapabilities, GetMap, GetLegendGraphic

Capes disponibles:

Capa

Nom de capa

Rang d'escales

Multiperillositats

1

1:10.000

1:4.000.000

Perillositat per fluxos torrencials

2

1:10.000

1:4.000.000

Perillositat per despreniments

3

1:10.000

1:4.000.000

Perillositat per esllavissades

4

1:10.000

1:4.000.000

Perillositat per esfondraments

5

1:10.000

1:4.000.000

Tall 1:25.000

6

1:10.000

1:4.000.000

Tall 1:25.000

7

1:10.000

1:4.000.000

Exemple de petició de servei:

http://siurana.icgc.cat/arcgis/services/risc/Riscos_geologics/MapServer/WMSServer?REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&LAYERS=2&STYLES=&FORMAT=image/png&BGCOLOR=0xFFFFFF&TRANSPARENT=TRUE&CRS=EPSG:25831&BBOX=454246.430102986,4644956.73167362,472961.451765831,4664106.98639839&WIDTH=817&HEIGHT=836