• Imprimeix

Cartografia ICGC a OpenLayers

Per utilitzar l'API d'OpenLayers 2 són necessaris uns mínims coneixements d'HTML i javascript.

A continuació, s'explica la connexió amb els servidors ICC en cache per a OpenLayers, però també hi ha la possibilitat d'utilitzar l'estàndard WMS (vegeu documentació API OpenLayers i serveis WMS disponibles, tant raster com vector), que ofereix més capes però pot resultar més lent.

Per accedir al servei en el sistema de referència ETRS89 i projecció UTM fus 31 (codi EPSG 25831), la URL pel constructor OpenLayers.Layer.WMS ha d'apuntar a http://mapcache.icc.cat/map/bases/service? i les capes disponibles són topo (mapes topogràfics) i orto (ortofotos).

Per accedir al servei en el sistema de referència WGS84 i coordenades geodèsiques (codi EPSG 4326), la URL pel constructor OpenLayers.Layer.WMS ha d'apuntar a http://mapcache.icc.cat/map/bases_noutm/service? i les capes disponibles són topo (mapes topogràfics) i orto (ortofotos).

A continuació es mostra codi d'exemple per a cada cas.

ETRS89 UTM fus 31 (EPSG 25831)

<html>
<head>
 <script src="http://openlayers.org/api/OpenLayers.js"></script>
</head>
<body onload="init();" id="body" style="background: #000;">
 
 <div id="map" style="width: 100%; height: 100%"></div>

 <script type="text/javascript">

 var map;

 function init(){

 // bbox limits for Catalonia
 var bounds = new OpenLayers.Bounds(258000,4485000,536000,4752000); 
 var resolutions = [1100,550,275,100,50,25,10,5,2,1,0.5,0.25]; // m/pixel
 var genericMapOptions = {projection: "EPSG:25831", units: 'm', maxExtent: bounds}
 var overviewMapSize = new OpenLayers.Size(128, 123);

 var topo_tilecache = new OpenLayers.Layer.WMS("Topo ICC",
  "http://mapcache.icc.cat/map/bases/service?",
  {layers: 'topo', format:"image/jpeg", exceptions:"application/vnd.ogc.se_xml"},
     {buffer:0, transitionEffect:'resize'}
  );
  
 var orto_tilecache = new OpenLayers.Layer.WMS("Orto ICC",
  "http://mapcache.icc.cat/map/bases/service?",
  {layers: 'orto', format:"image/jpeg", exceptions:"application/vnd.ogc.se_xml"},
     {buffer:0, transitionEffect:'resize'}
  );
  
 var layers = [topo_tilecache, orto_tilecache];
 
 var mapControls = [ 
  new OpenLayers.Control.Navigation(),
  new OpenLayers.Control.LayerSwitcher(),
  new OpenLayers.Control.PanZoomBar()
 ];

 var mapOptions = OpenLayers.Util.extend({
  resolutions: resolutions,
  controls: mapControls
  }, genericMapOptions);
  
 map = new OpenLayers.Map('map', mapOptions);
 map.addLayers(layers);
 map.zoomToMaxExtent();
 
 }
    
 </script>

</body>
</html>

 

WGS84 geodèsiques (EPSG 4326)

<html>
 <head>
  <script src="http://openlayers.org/api/OpenLayers.js"></script>
 </head>
 <body onload="init();" id="body" style="background: #000;">
  
  <div id="map" style="width: 100%; height: 100%"></div>

  <script type="text/javascript">

    var map;

    function init(){

       var bounds = new OpenLayers.Bounds(0.0, 39.375, 5.625, 45.0);
       var resolutions = [0.010986328125, 0.0054931640625, 0.00274658203125, 
        0.001373291015625, 0.0006866455078125, 0.00034332275390625, 0.000171661376953125, 
        0.0000858306884765625, 0.00004291534423828125, 0.000021457672119140625, 
        0.000010728836059570312];            
     
      var controls = [];       
      var genericMapOptions = {projection: "EPSG:4326", maxExtent: bounds};

      // Tilecache server -> http://mapcache.icc.cat/map/bases_noutm/service?
      // Parameter: layers -> We have two layers, 'topo' and 'orto'
      // Ex. layers: 'topo'
      // Ex. layers: 'orto'
      
      var topo_tilecache = new OpenLayers.Layer.WMS("Topo ICC",
        "http://mapcache.icc.cat/map/bases_noutm/service?",
        {layers: 'topo', format:"image/jpeg", exceptions:"application/vnd.ogc.se_xml"},
        {buffer:0, transitionEffect:'resize'}
        );
         
      var orto_tilecache = new OpenLayers.Layer.WMS("Orto ICC",
        "http://mapcache.icc.cat/map/bases_noutm/service?",
        {layers: 'orto', format:"image/jpeg", exceptions:"application/vnd.ogc.se_xml"},
        {buffer:0, transitionEffect:'resize'}
         );
              
      var layers = [topo_tilecache, orto_tilecache];
      
      var mapControls = [new OpenLayers.Control.Navigation(),
        new OpenLayers.Control.LayerSwitcher(),
        new OpenLayers.Control.PanZoomBar()
      ];

      var mapOptions = OpenLayers.Util.extend({
        resolutions: resolutions,
        controls: mapControls
        }, genericMapOptions);
      
      map = new OpenLayers.Map('map', mapOptions);
      map.addLayers(layers);
      map.zoomToMaxExtent();
      
    }
         
  </script>
 </body>
</html>