• Imprimeix

Geoíndex - Geotreballs

Estat dels treballs dels programes Geotreballs de cartografia geològica i geotemàtica

Els Geotreballs són l'instrument per a la realització del Mapa Geològic de Catalunya, i són els següents:

El visualitzador dels Geotreballs, mostra l'estat d'avenç de les sis sèries cartogràfiques, i permet la descàrrega dels mapes publicats en format GeoPDF i en format vectorial Shape (ESRI).

WMS

Aquesta informació també es pot utilitzar en línia en les teves aplicacions compatibles amb el protocol WMS

Detalls

D'acord amb l'article 3.2.k. de la Llei 19/2005 de creació de l'IGC (actualment ICGC), l'Institut ha d'elaborar el Mapa Geològic de Catalunya, a les escales pròpies de la planificació territorial i urbanística. L'oficialitat del Mapa Geològic de Catalunya està determinada per la seva inclusió al Pla Cartogràfic de Catalunya (Llei 16/2005, de 27 de desembre i Decret 398/2006, de 24 d'octubre).

El Mapa Geològic de Catalunya es configura com la infraestructura fonamental per a l'estudi i assessorament a les administracions públiques i a la societat en general, i aporta informació sobre el sòl i el subsòl. El Mapa proporciona informació geològica, edafològica i, en general, geotemàtica adequada per donar suport al planejament territorial i urbanístic, a l'execució d'obres de les administracions públiques, a la prevenció i, en general, la gestió de riscos, així com a la resta d'activitats que necessitin informació geològica, edafològica o, en general, geotemàtica.

El Mapa Geològic de Catalunya és un conjunt de conjunts d'informació geològica, edafològica o geotemàtica que es representen al damunt d'un suport cartogràfic de tipus topogràfic. S'estructura en un conjunt de sis programes i projectes (Geotreballs) que tenen com a finalitat generar la informació geològica, edafològica i geotemàtica de base i facilitar la seva representació gràfica.