Vista d'objecte predeterminada. Fes clic per crear una plantilla personalitzada, ID del node: 78661, ID de l'objecte: 61951

Re: Problemes transformació ED50 a ETRS89

Re: Problemes transformació ED50 a ETRS89

Hola,
De nou, moltes gràcies per la resposta.

Efectivament amb la malla NTv2 de transformació 100800401.gsb a la definició de l'EPSG:25831 del PostGIS 2 els resultats de la tansformació ja quadren amb els de l'ICC.

Concretament, i com a referència, he copiat l'arxiu a dins de la carpeta de definicions de PROJ.4 /usr/share/proj i he actualitzat la definició així: UPDATE public.spatial_ref_sys
SET proj4text = '+proj=utm +zone=31 +ellps=intl +towgs84=-87,-98,-121,0,0,0,0 +units=m +no_defs +nadgrids=100800401.gsb' WHERE srid = 23031

Ara, executant la transformació que havia provat abans de la Lon/Lat 428539 4577437:
SELECT ST_AsText(ST_Transform(ST_GeomFromText('POINT(428539 4577437)',23031),25831)) As wgs_geom;
ja s'obtenen els mateixos valors que amb la calculadora de l'ICC, 428444.847 4577232.660

Salutacions

P.D: Tenint en compte el gran número de projectes que l'usen, potser seria una bona idea afegir un "Bug ticket" als de PROJ.4 per que incloguessin "de sèrie" aquest arxiu .gdb de transformació