Vista d'objecte predeterminada. Fes clic per crear una plantilla personalitzada, ID del node: 78660, ID de l'objecte: 61950

Re: Problemes transformació ED50 a ETRS89

Re: Problemes transformació ED50 a ETRS89

És normal que transformacions d'institucions diferents donin resultats diferents. Això és degut al fet que cobreixen territoris diferents i que, per tant, empren marcs de referència amb precisions i àmbits també diferents.

Per l'aclariment que feu, la transformació de ED50 a ETRS89 "+towgs84=-87,-98,-121,0,0,0,0 +units=m +no_defs" es correspon amb la calculada i publicada per la U.S. Defense Mappaing Agency el setembre de 1987 i el seu àmbit d'ús és l'Europa occidental, amb una precisió estimada de 10 metres. Aquesta informació es pot consultar a www.epsg-registry.org sota el codi '1133' del tipus 'CoordinateTransformation'.

La transformació oficial a Catalunya per a la informació que ha estat georeferenciada en base als marcs de referència que calcula i publica l'ICGC és la de 4 paràmetres que implementa la calculadora geodèsica de l'ICGC, ja que s'ajusta a tot el territori de Catalunya amb una precisió d'aproximadament 5 cm.

La definició en PostGIS per tal que empri la transformació de la calculadora de l'ICGC, per la informació que heu proporcionat i sense haver-ho validat, hauria de ser similar a "+proj=utm +zone=31 +ellps=intl +nadgrids=100800401.gsb +units=m +no_defs no_defs <>". El fitxer '100800401.gsb' s'haurà de copiar en el lloc oportú de la instal·lació del programari, i és el que implementa la transformació de l'ICGC. Es pot descarregar de 'http://www.icc.cat/content/download/48766/337962/file/Malla_NTv2_11_03.zip'.