• Imprimeix

Problemes transformació ED50 a ETRS89

Voleu afegir un missatge o resposta? Accediu al forum

Autor Missatge
Moderador Fòrum

30 setembre 2014 15:13:03

En relació al primer comentari, entenc que la malla NTv2 de transformació 100800401.gsb l'heu inclòs a la definició de l'EPSG::23031 i no a la del EPSG::25831, oi?. Això queda constatat per la sentència UPDATE que heu inclòs. Prenem nota de la vostra proposta del "Bug ticket" i, en qualsevol cas, prepararem una guia tècnica per penjar al web, amb el procediment complet per incorporar la transformació en el programari PostGIS. Moltes gràcies pels interessants comentaris.

Antoni Rosa Ruiz (arosar)

30 setembre 2014 14:50:35

Hola, De nou, moltes gràcies per la resposta. Efectivament amb la malla NTv2 de transformació 100800401.gsb a la definició de l'EPSG:25831 del PostGIS 2 els resultats de la tansformació ja quadren amb els de l'ICC. Concretament, i com a referència, he copiat l'arxiu a dins de la carpeta de definicions de PROJ.4 /usr/share/proj i he actualitzat la definició així: UPDATE public.spatial_ref_sys SET proj4text = '+proj=utm +zone=31 +ellps=intl +towgs84=-87,-98,-121,0,0,0,0 +units=m +no_defs +nadgrids=100800401.gsb' WHERE srid = 23031 Ara, executant la transformació que havia provat abans de la Lon/Lat 428539 4577437: SELECT ST_AsText(ST_Transform(ST_GeomFromText('POINT(428539 4577437)',23031),25831)) As wgs_geom; ja s'obtenen els mateixos valors que amb la calculadora de l'ICC, 428444.847 4577232.660 Salutacions P.D: Tenint en compte el gran número de projectes que l'usen, potser seria una bona idea afegir un "Bug ticket" als de PROJ.4 per que incloguessin "de sèrie" aquest arxiu .gdb de transformació

Moderador Fòrum

30 setembre 2014 13:43:35

És normal que transformacions d'institucions diferents donin resultats diferents. Això és degut al fet que cobreixen territoris diferents i que, per tant, empren marcs de referència amb precisions i àmbits també diferents. Per l'aclariment que feu, la transformació de ED50 a ETRS89 "+towgs84=-87,-98,-121,0,0,0,0 +units=m +no_defs" es correspon amb la calculada i publicada per la U.S. Defense Mappaing Agency el setembre de 1987 i el seu àmbit d'ús és l'Europa occidental, amb una precisió estimada de 10 metres. Aquesta informació es pot consultar a www.epsg-registry.org sota el codi '1133' del tipus 'CoordinateTransformation'. La transformació oficial a Catalunya per a la informació que ha estat georeferenciada en base als marcs de referència que calcula i publica l'ICGC és la de 4 paràmetres que implementa la calculadora geodèsica de l'ICGC, ja que s'ajusta a tot el territori de Catalunya amb una precisió d'aproximadament 5 cm. La definició en PostGIS per tal que empri la transformació de la calculadora de l'ICGC, per la informació que heu proporcionat i sense haver-ho validat, hauria de ser similar a "+proj=utm +zone=31 +ellps=intl +nadgrids=100800401.gsb +units=m +no_defs no_defs <>". El fitxer '100800401.gsb' s'haurà de copiar en el lloc oportú de la instal·lació del programari, i és el que implementa la transformació de l'ICGC. Es pot descarregar de 'http://www.icc.cat/content/download/48766/337962/file/Malla_NTv2_11_03.zip'.

Antoni Rosa Ruiz (arosar)

30 setembre 2014 13:15:43

Hola, Gràcies per la resposta. La definició de l'EPSG:23031 al PostGIS 2.0 és la següent: +proj=utm +zone=31 +ellps=intl +towgs84=-87,-98,-121,0,0,0,0 +units=m +no_defs Com comentava a l'assumpte "Calculadora geodèsica" d'aquest mateix fòrum amb la la eina online http://cs2cs.mygeodata.eu/ els resultats són consistents amb els resultats de PostGIS i no els oferts per la calculadora, però és que acabo de fer la comprovació amb la calculador online de l'IGN http://www.ign.es/wcts-app/ i ofereix encara uns resultats diferents als dos anteriors! A partir de 428539 4577437 EPSG:23031(ED50) a EPSG:25831(ETRS89) - PostGIS i mygeodata: 428446.422, 4577236.173 - Calculadora dels Recursos ICC: 428444.847, 4577232.660 - Càlcul IGN: 428445.07, 4577232.71 Salutacions i gràcies de nou.

Moderador Fòrum

30 setembre 2014 12:44:19

Per les diferències entre les coordenades transformades amb PostGIS i les coordenades transformades amb la calculadora, sembla que el problema pot venir perquè no s'estigui emprant la mateixa transformació. Per tal d'afinar la resposta seria interessant veure la definició del sistema de referència EPSG::23031, de forma similar a com heu penjat la de EPSG::25831.

Antoni Rosa Ruiz (arosar)

30 setembre 2014 00:16:33

Hola, Intento transformar unes coordenades de ED50 (EPSG23031) as ETRS89 (EPSG) mitjançant PostGIS 2.0 i no aconsegueixo els mateixos resultats als de la vostra Calculadora online (http://www.icc.cat/cat/Home-ICC/Geodesia/Recursos/Calculadora) Per exemple, amb una Lon/Lat 428539 4577437, a postGIS: SELECT ST_AsText(ST_Transform(ST_GeomFromText('POINT(428539 4577437)',23031),25831)) As wgs_geom; això torna: 428446.422, 4577236.173 mentre que la calculadora retorna: 428444.847, 4577232.660 La definició de la referència espacial a PostGIS per l'EPSG25831 és aquesta: +proj=utm +zone=31 +ellps=GRS80 +towgs84=0,0,0,0,0,0,0 +units=m +no_defs Algú s'ha trobat amb aquest "desajut" al POSTGIS i sap si hi ha alguna manera de fer quadrar les transformacions? Gràcies!

Moderador Fòrum

3 desembre 2013 15:54:53

La guia tècnica a la que esteu fent al·lusió només està pensada per a funcionar fins a la versió 10.0. En realitat, el mateix procediment és aplicable a la versió 10.1 i 10.2, però cal tenir en compte que respecte la versió 10.0 canvia el directori 'pedata' on cal copiar el fitxer '100800401.gsb'. Així doncs, en la versió 10.0 calia copiar-lo a "pedata tv2catalunya" i en les versions 10.1 i 10.2 cal copiar-lo a "Desktop10.1pedata tv2catalunya". Tenint en compte aquesta consideració, la guia tècnica de la versió 10.0 és aplicable a les versions 10.1 i 10.2. El fet que no hi hagi una guia tècnica publicada per a les versions 10.1 i 10.2 és perquè amb la instal·lació d'aquestes dues versions ja s'instal·la per defecte la transformació oficial de l'ICC, que podreu trobar en el desplegable 'Using' sota el nom 'ED_1950_To_ETRS_1989_NTv2_Catalonia'

DANIEL GIL MARIN (dgil)

3 desembre 2013 11:51:29

En el seu moment vaig utilitzar el procediment per incorporar la malla NTv2 de transformació de ED50 a ETRS89 ‘100800401.gsb’ emprant l’eina “Create Custom Geographic Transformation” d’ArcToolBox per a ArcGis 10.0 i no vaig tenir cap problema seguint els passos que indica la vostra guia. Ara ho he intentat per a ArcGis 10.1 però no em funciona. Tot i que aconsegueixo crear l'arxiu .gtf, un cop obro una capa temàtica des d'ArcMap i m'apareix el Geographic Coordinate Systems Warning (figura 2 de la vostra guia), un cop a Transformations no m'apareix cap opció per a escollir a Using. Quan utilitzo mapes antics en els quals ja vaig definir la transformació (des d'ArcGis 10.0) la nova capa d'informació se'm situa correctament sobre el mapa però quan he de crear nous mapes (ArcGis 10.1) al no poder escollir cap opció a Using, no em funciona. Veig que la vostra guia està pensada per ser aplicada fins a Arcgis 10.0, qué he de fer per a poder-ho aplicar a ArcGis 10.1?