• Imprimeix

Mapa geològic de Catalunya 1:50.000

Informació geològica de síntesi, contínua i referida a la base topogràfica del moment, a partir de la informació disponible i dels fulls publicats de la sèrie MAGNA.

Aquesta cartografia també es pot utilitzar en línia en les teves aplicacions compatibles amb el protocol WMS.

Format SHP

El ZIP que es descarrega inclou els següents fitxers:

 • mg50mv20sh0fl1.shp: Falles i plecs (línies)
 • mg50mv20sh0cl1.shp: Contactes (sedimentaris, metamòrfics, ignis i hidrotermals) i elements geomorfològics (línies). Conté els següents camps:
  • CODI_CAS: Codificació de cas d'objecte.
  • DESCRIPCIO: Descripció de l'objecte.
 • mg50mv20sh0gp1.shp: Unitats geològiques (polígons). Conté els següents camps:
  • CODI_CAS: Codificació de cas d'objecte (Epígraf de la unitat)
  • DESCRIPCIO: Descripció de la unitat
  • ClasLitoEd: Classificació segons litologia i edat
  • ERA: Era geològica
  • PERIODE: Període geològic
  • EPOCA: Època geològica
  • EDAT: Edat geològica
  • MET: Tipus de metamorfisme
  • PROTOLIT: Protòlit de la unitat metamòrfica
  • EDAT_MET: Edat geològica del metamorfisme
 • mg50mv20sh0ap1.shp: Dipòsits antròpics (polígons). Conté els següents camps:
  • CODI_CAS: Codificació de cas d'objecte (Epígraf de la unitat)
  • DESCRIPCIO: Descripció de la unitat
  • EDAT: Assignació edat: Antropocè
 • mg50mv20_01ca.pdf: especificacions per al format “ESRI Shapefile” (SHP) Mapa geològic de Catalunya 1:50 000.
 • mgc50mv02sh0_00ca.style: llibreria d'estils d'ESRI.
 • MG50mv20sh0_00ca.lyr: fitxer layerfile per carregar la visualització recomanable de les dades i la simbolització.

El sistema geodèsic de referència de les dades distribuïdes és ETRS89.

Detalls

Aquesta versió respecte a distribucions anteriors respon a un nou model de dades de distribució i incorpora millores detectades tant dels atributs com de les geometries.

La informació geològica es va realitzar tenint com a referència la base cartogràfica disponible en el moment d'elaboració. És per això que poden existir divergències entre la línia de costa d'aquesta informació geològica i les darreres versions de bases cartogràfiques de l'ICGC.

La informació del Mapa geològic 1:50.000 s'organitza en quatre agrupacions d'objectes geològics: falles i plecs, contactes (sedimentaris, metamòrfics, ignis i hidrotermals) i elements geomorfològics, unitats geològiques i dipòsits antròpics.

Cada agrupació d'objectes geològics, malgrat que el la majoria dels casos corresponen a cossos o superfícies en un espai 3D, en els fitxers de distribució (shapes 2D) es representen segons la geometria associada al shape (polígons, línies i punts). Cada objecte geològic es caracteritza per una sèrie d'atributs.

Falles i plecs

S'hi representen les diferents tipologies de falles (normals, inverses, de moviment en direcció, etc) els encavalcaments i la traça de les superfícies axials dels diferents tipus de plecs, d'escala macroscòpica. Els objectes geològics continguts en aquest fitxer, es representen mitjançant línies que corresponen a la intersecció de les superfícies geològiques amb la topografia.

Contactes (sedimentaris, metamòrfics, ignis i hidrotermals) i elements geomorfològics

S'hi representen els diferents tipus de contactes d'origen sedimentari (contacte concordant, discordant, etc) i les línies de capa. En els fulls amb roques metamòrfiques, roques ígnies i roques d'origen hidrotermal també s'hi representen els límits de les àrees metamòrfiques, els límits de les isogrades, i els diferent tipus de contactes que presenten les roques les roques ígnies i les hidrotermals. També s'hi representen alguns elements geomorfològics (els objectes geològics continguts en aquest fitxer, es representen mitjançant línies que corresponen a la intersecció de les superfícies geològiques amb la topografia.

Unitats geològiques

Són cossos tridimensionals que corresponen a volums de roca caracteritzats per la litologia i l'edat geològica. Les unitats geològiques estan limitades pels diferents tipus de contactes geològics, per falles, o per encavalcaments. Cada unitat litològica te assignat un epígraf propi distintiu de la unitat. Les sigles de l'epígraf indiquen, en la majoria dels casos, l'edat i la litologia principal de la unitat. En el fitxer de distribució, les unitats geològiques es representen amb polígons que corresponen a la intersecció de cossos geològics 3D amb la superfície topogràfica.

Dipòsits antròpics

S'hi representen alguna escombrera i les obres portuàries. Es representen en forma d'àrees (polígons) que corresponen a la intersecció dels cossos tridimensionals dels dipòsits amb la superfície topogràfica.

Especificacions tècniques