• Imprimeix

Delimitació municipal

Arxiu de Treball de Límits Municipals (ATLM) del projecte del mapa municipal de Catalunya

La delimitació municipal disponible actualment, correspon a l’estat dels treballs realitzats en data 27/07/2016.

L’actualització de la informació continguda en aquest arxiu serà de caràcter periòdic en funció del desenvolupament del projecte.

Llegenda

La representació de les línies de límit de delimitació municipal es realitza de la següent manera:

Límit oficial

Línia de referència no oficial, replantejament de l'acta històrica

Línia de referència no oficial, sense mètrica

Límit municipal

Límit comarcal

Límit de comunitat autònoma

Límit estatal

On:

 • "Límit oficial": línies de terme que corresponen a municipis els quals ja tenen el seu mapa municipal considerat per la CDT (valor 3 a l’atribut "Estat_f" de l'arxiu), i línies de límit on la memòria dels treballs topogràfics ja ha estat treballada, però no han estat encara considerades per la CDT (valor 2 a l’atribut "Estat_f" de l'arxiu),
 • "Línia de referència no oficial, replantejament de l'acta històrica": es tracta de línies no oficials atès que no han completat el conjunt dels processos descrits al Decret 244/2007. Provenen dels replantejaments de les actes històriques treballats per l’ICGC (valor 1 a l’atribut "Estat_f" de l'arxiu),
 • "Línia de referència no oficial sense mètrica": es tracta de línies no oficials. Provenen de la BM50M (valor 0 a l’atribut "Estat_f" de l'arxiu).

Cal fer notar que les línies de límit amb valors 2 i 3 a l’atribut "Estat_f" de l'arxiu (Límit municipal oficials considerat per la Comissió de Delimitació Territorial / Límit municipal oficials pendent de consideració) queden representades amb la mateixa simbologia cartogràfica.

WMS

Aquesta cartografia també es pot utilitzar en línia en les teves aplicacions compatibles amb el protocol WMS.

WFS

Aquesta cartografia també es pot utilitzar en línia en les teves aplicacions compatibles amb el protocol WFS.

Descripció

L'Arxiu de Treball de Límits Municipals (ATLM) del projecte del mapa municipal de Catalunya recull el traçat de les línies de terme dels municipis catalans d'acord amb l’estat dels treballs realitzats en virtut del DECRET 209/2015, de 22 de setembre, pel qual es modifica el Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya. Concretament, es realitza en base a les tasques dutes a terme en compliment d'aquest decret fins a la data de tancament de cada versió.

L'ATLM del projecte del mapa municipal de Catalunya parteix de la necessitat dels agents de les administracions de Catalunya i del públic en general de disposar, avui, d'uns límits administratius cartogràficament més precisos i administrativament més evolucionats. La gestió i administració del territori no es pot permetre esperar a la finalització del projecte global de delimitar els termes catalans.

En cap cas, però, l'ATLM es pot considerar substitutiu de la base de límits administratius de Catalunya a escala 1:50.000 (BM50M) que l'ICGC distribueix. La BM50M és una base homogènia que inclou els polígons tancats que conformen els municipis, i que acompleix els requeriments i especificacions per a la seva utilització en Sistemes d'Informació Geogràfica.

L'ATLM té un constant dinamisme i variabilitat temporal atès que el procés de delimitació de termes és obert i dia a dia es realitzen noves operacions per part dels actors implicats (ajuntaments, Direcció General d'Administració Local i ICGC). Aquest arxiu vol ser, així, una fotografia de l'estat dels treballs de delimitació. En cap cas s’ha de considerar com a definitiu.

El seu ús cal circumscriure'l a casos on la precisió del traçat de la línia de terme sigui crucial, verificant-ne sempre, però, que l'estat dels treballs de delimitació no hagin evolucionat. Per tant, és convenient posar-se en contacte amb l'ICGC.

Metodologia de treball

Fonts

L'ATLM del projecte del mapa municipal de Catalunya prové de la fusió selectiva de 4 fonts (bases geomètrico-cartogràfiques) amb les quals es treballen diferents parts del procés:

 • l'esquema SIDM2, que conté les geometries d'aquelles línies de límit on la memòria dels treballs topogràfics ja ha estat treballada, tant si han estat o no posades en consideració de la Comissió de Delimitació Territorial (CDT),
 • l'esquema SIDM1, que conté les geometries d'aquelles línies de límit on el replantejament de l'acta històrica ha estat treballat per l’IGCG,
 • la base de límits administratius de Catalunya a escala 1:50 000 (BM50M),
 • la base de límits administratius de l’Instituto Geográfico Nacional (IGN), d’on s’obté la línia de tancament dels polígons dels municipis fronterers amb França i Andorra.

Jerarquies

Per a cadascuna de les línies de terme s'ha realitzat la selecció de la geometria més evolucionada dins el procés del Mapa Municipal de Catalunya, sempre i quan aquesta hagi estat recollida en la seva totalitat al document corresponent.

 • S'han prioritzat, primerament, aquelles línies de terme que corresponen a municipis els quals ja tenen el seu mapa municipal considerat per la CDT (valor 3 a l’atribut "Estat_f")
 • En un segon ordre, s'han seleccionat aquelles línies de terme en que, no tenint el seu mapa municipal considerat per la CDT, sí que tenen la corresponent memòria dels treballs topogràfics treballada (valor 2 a l’atribut "Estat_f")
 • En un tercer ordre, s'han seleccionat aquelles línies de terme en que, no tenint la corresponent memòria dels treballs topogràfics treballada, sí tenen el replantejament treballat per l’IGCG (valor 1 a l’atribut "Estat_f")
 • Finalment, s'han seleccionat aquelles línies de terme en les quals no s’ha treballat el replantejament i/o no s’ha començat els treballs de delimitació, així com les línies de tancament de polígons o límits fronterers (valor 0 a l’atribut "Estat_f")

Edició de l'arxiu

Els diferents passos del procés descrits al DECRET 209/2015 i al Decret 244/2007 poden significar incongruències geomètriques entre les línies que es troben en els diferents estadis (p.e. connexions entre línies de terme en zones de juntura de tres termes que no són coincidents). Per altra banda, els treballs generals de replantejament de les línies de límit, també han evidenciat incongruències entre els traçats de les línies corresponents a les actes històriques (p.e. línies que es creuen).

Per tal d'oferir un arxiu de límits amb garanties topològiques s'ha procedit a l'edició d'aquestes incongruències geomètriques, respectant en tot cas les possibilitats d'edició de cadascun dels conceptes especificats a la llegenda final. Així:

 • en cap cas s'han modificat les geometries corresponents a memòries dels treballs topogràfics (considerades o no per la CDT), a excepció de trams solapats d'una mateixa línia de terme,
 • les geometries corresponents als replantejaments han estat editades en casos  d'inconnexió amb línies de terme amb memòries ja treballades, per salvar solapaments entre les línies replantejades i per evitar trams solapats d'una mateixa línia de terme,
 • les geometries corresponents a la BM50M han estat modificades per adaptar-les a les altres geometries amb estadis de treball superior.
 • Les geometries corresponents als replantejaments i a la BM50M han estat editades en casos d'inconnexió amb la línia de costa de la base topogràfica de Catalunya a escala 1:5 000 (BT-5M).

Especificacions tècniques