• Imprimeix

Notícia 224 - La Geoteca de Catalunya en la caracterització de l'evolució històrica del litoral barceloní

22/12/17 13.49

L'ICGC ha iniciat amb la Universitat de Barcelona (UB) l'estudi detallat de mostres de sediments quaternaris del litoral barceloní procedents del banc de testimonis de sondatges de la Geoteca de Catalunya que, d'acord amb el marc normatiu que regeix l'Institut, és l'instrument per conservar documentació i materials geològics d'especial interès de Catalunya.

Aquesta col·laboració s'emmarca en el projecte de recerca PaleoBàrcino que coordina la UB i està finançat per la convocatòria "Proyectos EXCELENCIA y Proyectos RETOS" de la Dirección General de Investiga­ción Científica y Técnica.

El projecte se centra en l'estudi de l'evolució geomorfològica del pla de Barcelona durant l'Holocè (darrers 10 000 anys), especialment en els canvis morfològics del front marítim del delta del Besòs fins al peu de la muntanya de Montjuïc. Pretén reconstruir els paleoam­bients litorals, la relació d'aquests medis amb l'activitat humana i establir un marc cronològic suficientment resolutiu dels canvis observats. En sentit més ampli, l'estudi que es desenvolupa contribuirà a millorar el coneixement del subsòl de la ciutat.

Els testimonis de sondatges d'aquest àmbit que disposa l'ICGC representen una font de material geològic important que ajudarà a la reconstrucció paleoambiental d'aquest entorn litoral mediterrani que al llarg de la història ha experimentat importants canvis a conseqüència de la interacció dels processos geodinàmics i antròpics.

La col·laboració evidencia la importània de la Geoteca de Catalunya, instrument al servei de la societat que caldrà consolidar en un futur proper.