• Imprimeix

Llista de terratrèmols locals

Sismes localitzats per l'ICGC a Catalunya i àrees veïnes (40.17º N - 43.34º N / 0.33º W - 4.00º E)

Explotació de la base de dades sísmica de l'ICGC. 

Per consultar les dades dels terratrèmols enregistrats a Catalunya i àrees veïnes seleccioneu:

- Interval temporal d'interès (veure NOTA).

- Zona d'interès, dins del rang: 40.17º N - 43.34º N / 0.33º W - 4.00º E. 

- Rang de magnituds (Opcional)


Shakemaps

Mapes del moviment del sòl als Pirineus

NOTA

Aquestes determinacions hipocentrals i magnituds s'han calculat a partir de mesures realitzades sobre els senyals que es reben a l’ICGC en temps real, tant d’estacions pròpies com d’altres institucions.

En acabar l’any, es realitza el butlletí sismològic, en què les localitzacions es revisen i complementen amb lectures de fase d’estacions d’altres agències que no es reben en temps real.

Per raons de la metodologia de treball utilitzada, des de l’any 2012, aquests llistats de localitzacions i magnituds i els del butlletí sismològic, són idèntics. Tanmateix, en anys anteriors poden existir lleugeres diferències entre els dos llistats. Per a l’any 2011 la revisió més actualitzada és la d'aquesta pàgina; per a anys anteriors, és la del butlletí sismològic.

SISMO_CC_BY_40

Dades subjectes a llicència de Reconeixement 4.0 Internacional (CC BY 4.0).


Veure també:

- Regions epicentrals